Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế: Tận tâm giúp đỡ người đóng thuế

Mẹo Thuế của IRS 2022-110, ngày 20 tháng 7, 2022

Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế (TAS) là một tổ chức độc lập trong Sở Thuế Vụ. TAS bảo vệ quyền hạn của người đóng thuế bằng cách cố gắng đảm bảo rằng tất cả người đóng thuế được đối xử công bằng và biết và hiểu các quyền của họ theo Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế.

Dưới đây là những điều tất cả người đóng thuế nên biết về quyền hạn của họ và vai trò của Dịch Vụ Biện Hộ Người Ðóng Thuế.

Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế là gì?

Bản Tuyên Ngôn Quyền Của Người Đóng Thuế mô tả 10 quyền cơ bản mà tất cả những người đóng thuế đều có khi làm việc với IRS. Trang web về quyền hạn của người đóng thuế (tiếng Anh) của TAS có thể giúp người đóng thuế hiểu những quyền này có ý nghĩa như thế nào đối với họ và cách chúng áp dụng. Tất cả những người đóng thuế nên biết những quyền hạn này.

Trang web của TAS (tiếng Anh) có thể giúp người đóng thuế về các vấn đề và tình huống thuế thường gặp. Những điều này bao gồm những việc phải làm nếu người đóng thuế làm sai tờ khai thuế của họ, nếu họ nhận được thông báo từ IRS, hoặc họ đang nghĩ đến việc thuê một chuyên viên khai thuế.

Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế có thể làm gì cho người đóng thuế?

TAS có thể giúp người đóng thuế giải quyết các vấn đề mà họ không thể tự giải quyết với IRS. Dịch vụ này miễn phí. TAS giúp đỡ tất cả người đóng thuế và đại diện của họ, bao gồm các cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức được miễn thuế. Nếu người đóng thuế hội đủ điều kiện để nhận được trợ giúp từ TAS, thì một viên chức trợ giúp người khai thuế sẽ ở bên họ trong mọi tình huống và làm mọi thứ có thể để hỗ trợ trong suốt quá trình.

Người đóng thuế có thể đủ điều kiện nhận trợ giúp của TAS nếu:

  • Vấn đề IRS của họ đang gây ra khó khăn về tài chánh.
  • Họ đã thử và không thể giải quyết vấn đề của họ với IRS.
  • Họ tin rằng một hệ thống, quá trình hoặc quy trình của IRS không hoạt động đúng cách.

TAS cũng giải quyết các vấn đề có quy mô lớn và gây ảnh hưởng tới nhiều người đóng thuế. Những người biết về những vấn đề rộng lớn này, vui lòng báo cáo chúng bằng cách sử dụng Hệ Thống Quản Lý Biện Hộ Toàn Diện trên IRS.gov. Người đóng thuế không nên bao gồm bất kỳ thông tin thuế cá nhân nào khi báo cáo những vấn đề này.

Cách liên lạc với văn phòng Dịch Vụ Biện Hộ Người Ðóng Thuế địa phương

TAS có văn phòng ở mọi tiểu bang, District of ColumbiaPuerto Rico.

Có một số cách mà người đóng thuế có thể tìm thấy số điện thoại văn phòng TAS địa phương của họ.

Dịch Vụ Biện Hộ Người Ðóng Thuế là tiếng nói của người đóng thuế tại IRS. Để biết thêm thông tin, người đóng thuế nên truy cập trang web TAS (tiếng Anh).

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)