Pwen planifikasyon enpo pandan tout ane a pou kontribyab yo

IRS Konsèy Enpo 2024-52, 22 Me 2024

Men kèk bagay senp kontribyab yo ka fè pandan tout ane a pou fè sezon ranpli a gen mwens strès.

Òganize dosye enpo yo. Kreye yon sistèm ki kenbe tout enfòmasyon enpòtan yo ansanm. Kontribyab yo ka itilize yon pwogram lojisyèl pou kenbe dosye elektwonik oswa estoke dokiman papye nan dosye ki byen make. Yo ta dwe ajoute dosye enpo yo nan dosye yo kou yo resevwa yo. Dosye òganize yo pral fè preparasyon deklarasyon enpo a pi fasil, epi yo ka ede kontribyab yo dekouvri dediksyon oswa kredi yo neglije.

Idantifye estati deklarasyon. Sitiyasyon yon kontribyab detèmine kondisyon pou l ranpli yo, dediksyon estanda, elijiblite pou sèten kredi ak kantite lajan enpo kòrèk yo ta dwe peye. Si plis pase yon estati aplike pou yon kontribyab, yo ka jwenn èd pou chwazi pi bon sitiyasyon enpo yo ak asistans Easistan Enpo Entèaktif, Kisa estati deklarasyon mwen an ye (an anglè). Chanjman nan lavi fanmi — maryaj, divòs, nesans ak lanmò — kapab afekte sitiyasyon enpo yon moun, enkli estati ranpli li ak kalifikasyon pou sèten kredi enpo ak dediksyon.

Konprann revni brit ajiste (AGI). AGI ak enpo se faktè enpòtan nan kalkile enpo w. AGI se revni kontribyab la ki soti nan tout sous mwens nenpòt ajisteman. Anjeneral, pi plis AGI yon kontribyab ye, se pi gwo pousantaj enpo yo ak plis enpo y ap peye. Planifikasyon enpo ka gen ladan l fè chanjman pandan ane a ki diminye AGI yon kontribyab.

Tcheke prelèvman yo. Piske enpo federal yo fonksyone sou yon baz peman, kontribyab yo bezwen peye pi fò nan enpo yo pandan y ap touche revni. Kontribyab yo ta dwe tcheke si yo prelve ase nan peman yo pou kouvri enpo yo dwe, sitou si sitiyasyon pèsonèl oswa finansye yo chanje pandan ane a. Pou tcheke prelèvman yo, kontribyab yo ka itilize Estimatè Prelèvman IRS la (an anglè). Si yo vle chanje prelèvman enpo yo, kontribyab yo ta dwe bay travay yo yon Fòm W-4 ki ajou.

chanjman adrès ak non. Kontribyab yo ta dwe notifye Sèvis Postal Etazini an, travay yo ak IRS nenpòt lè yo chanje adrès. Pou chanje adrès postal ofisyèlman avèk IRS, kontribyab yo dwe konplete yon Fòm 8822, Chanjman Adrès (an anglè) epi poste li nan adrès ki kòrèk pou zòn yo a. Pou enstriksyon detaye, gade paj 2 nan fòm lan. Rapòte nenpòt chanjman non bay Administrasyon Sekirite Sosyal. Lè w fè chanjman sa yo pi vit posib, sa pral ede w ranpli deklarasyon enpo w yo pi fasil.

Ekonomize pou pran retrèt. Ekonomize pou pran retrèt kapab redwi AGI yon kontribyab. Sèten kontribisyon nan yon plan retrèt nan travay ak nan yon IRA tradisyonèl ka diminye tou revni ki taksab.

Abòne nan konsèy enpo IRS (an anglè)