Gợi ý lập kế hoạch thuế quanh năm cho người đóng thuế

Mẹo thuế IRS 2024-52, ngày 22 tháng 5, 2024

Dưới đây là một số điều đơn giản mà người đóng thuế có thể làm trong suốt cả năm để mùa khai thuế bớt căng thẳng hơn.

Sắp xếp hồ sơ thuế. Tạo một hệ thống lưu giữ tất cả các thông tin quan trọng cùng nhau. Người đóng thuế có thể sử dụng chương trình phần mềm để lưu trữ hồ sơ điện tử hoặc lưu trữ tài liệu giấy trong các thư mục có dán nhãn rõ ràng. Họ nên thêm hồ sơ thuế vào hồ sơ của mình khi nhận được chúng. Hồ sơ được sắp xếp hợp lý sẽ giúp việc chuẩn bị khai thuế dễ dàng hơn và có thể giúp người đóng thuế phát hiện ra các khoản khấu trừ hoặc tín thuế bị bỏ qua.

Xác định tư cách khai thuế. Tư cách khai thuế của người đóng thuế quyết định các yêu cầu khai thuế, khoản khấu trừ tiêu chuẩn, khả năng hội đủ điều kiện nhận một số khoản tín thuế nhất định và số tiền thuế chính xác mà họ phải trả. Nếu có nhiều hơn một tư cách khai thuế áp dụng cho một người đóng thuế, họ có thể nhận được trợ giúp chọn tư cách khai thuế tốt nhất cho tình huống thuế của mình với Trợ lý Thuế tương tác của IRS, Tư cách Khai thuế của tôi là gì? (tiếng Anh). Những thay đổi trong cuộc sống gia đình — hôn nhân, ly hôn, sinh và tử — có thể ảnh hưởng đến tình hình thuế của một người, bao gồm cả tư cách khai thuế và khả năng hội đủ điều kiện cho một số khoản tín thuế và khấu trừ thuế nhất định.

Am hiểu về tổng thu nhập được điều chỉnh (AGI). AGI và thuế suất là những yếu tố quan trọng trong việc tính thuế. AGI là thu nhập của người đóng thuế từ tất cả các nguồn trừ đi mọi khoản điều chỉnh. Nói chung, AGI của người đóng thuế càng cao thì thuế suất của họ càng cao và họ phải trả càng nhiều thuế. Lập kế hoạch thuế có thể bao gồm việc thực hiện các thay đổi trong năm làm giảm AGI của người đóng thuế.

Kiểm tra khoản khấu lưu. Vì thuế liên bang hoạt động trên cơ sở vừa-làm-vừa-trả nên người đóng thuế cần phải trả phần lớn tiền thuế khi họ kiếm được thu nhập. Người đóng thuế nên kiểm tra xem họ có khấu lưu đủ từ tiền lương để trang trải các khoản thuế còn nợ hay không, đặc biệt nếu tình hình cá nhân hoặc tài chính của họ thay đổi trong năm. Để kiểm tra khoản khấu lưu, người đóng thuế có thể sử dụng Công cụ Ước tính Khấu lưu thuế của IRS. Nếu muốn thay đổi khoản khấu lưu thuế, người đóng thuế phải cung cấp cho chủ lao động của mình Mẫu W-4 cập nhật.

Thay đổi địa chỉ và tên. Người đóng thuế không nên thông báo cho Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ, chủ lao động và IRS về bất kỳ thay đổi địa chỉ nào. Để chính thức thay đổi địa chỉ gửi thư với IRS, người đóng thuế phải hoàn thành Mẫu 8822, Thay đổi Địa chỉ (tiếng Anh), và gửi đến địa chỉ chính xác cho khu vực của họ. Để biết hướng dẫn chi tiết, xem trang 2 của mẫu đơn. Báo cáo bất kỳ sự thay đổi tên nào cho sở An sinh Xã hội. Thực hiện những thay đổi này càng sớm càng tốt sẽ giúp việc khai thuế của họ trở nên dễ dàng hơn.

Tiết kiệm cho hưu trí. Tiết kiệm cho hưu trí cũng có thể làm giảm AGI của người đóng thuế. Những đóng góp nhất định cho kế hoạch hưu trí tại nơi làm việc và cho IRA truyền thống cũng có thể làm giảm thu nhập chịu thuế.

Đăng ký nhận các Mẹo thuế của IRS (tiếng Anh)