Sijè sou Retrèt - Limit Kontribisyon nan IRA

Pou ane 2020 ak 2019, kontribisyon total ou fè chak ane nan tout IRA Tradisyonèl (an Anglè) ak Roth IRA (an Anglè) ou genyen yo pa ka depase:

 • $6,000 (an Anglè) ($7,000 si ou gen laj 50 an oubyen plis), oswa
 • konpansasyon taksab ou rantre pou ane a, si konpansasyon w te pi piti pase montan maksimòm sa a.

Pou ane 2019, limit yo se menm ak limit ane 2020 an yo.

Pou ane 2018, 2017, 2016 ak 2015, kontribisyon ànyèl total ou fè chak ane nan tout  IRA tradisyonèl (an Anglè) ak Roth IRA (an Anglè) ou genyen yo pa ka depase:

 • $5,500 (an Anglè) ($6,500 si ou gen laj 50 an oubyen plis), oswa
 • konpansasyon taksab ou rantre pou ane a, si konpansasyon w te pi piti pase montan maksimòm sa a.

Limit kontribisyon nan IRA a pa aplikab pou:

Reklame Dediksyon pou Kontribisyon nan IRA Ou

Petèt ou kapab dedui kontribisyon w fè nan yon IRA tradisyonèl. Dediksyon an petèt limite si oumenm oswa mari w ou madanm ou patisipe nan yon pwogram retrèt nan travay li epi revni ou depase deseri nivo.

Limit Kontribisyon nan Roth IRA

Anplis limit jeneral nan kontribisyon an ki aplikab pou Roth IRA kou IRA tradisyonèl, kontribisyon nan Roth IRA petèt ka limite selon kondisyon fiskal ou ak revni ou.

Kontribisyon nan IRA aprè laj 70½ zan

Pou ane 2020 ak aprè, pa gen okenn limit sou laj moun ka fè kontribisyon nòmal nan yon IRA tradisyonèl oubyen yon Roth IRA.

Pou 2019, si ou gen laj 70 ½ ou plis, ou pa kapab fè kontribisyon nòmal nan yon IRA tradisyonèl. Sepandan, ou toujou kapab kontribye nan yon Roth IRA ak fè kontribisyon sou fòm transfè rekondui nan yon Roth IRA oswa tradisyonèl kèlkeswa laj ou.

IRA Moun Marye

Si ou depoze deklarasyon konjwen, ou kapab petèt kontribye nan yon IRA menm si ou pa t gen okenn konpansasyon taksab, depi mari w oswa madanm ou te gen konpansasyon taksab. Chak konjwen kapab fè kontribisyon jiska limit aktyèl la; sepandan, montan total kontribisyon ou yo pa ka depase montan konpansasyon taksab ki ekri nan deklarasyon konjwen ou depoze a. Gade nan Limit IRA Moun Marye selon Kay Bailey Hutchison (an Anglè) ki nan Pibliksayon 590-A IRS la.

Si okenn nan konjwen yo pa t patisipe nan yon pwogram retrèt (an Anglè) nan travay li, ou ap kapab dedui tout kontribisyon w yo.

Eske m ka kontribye nan yon IRA si m patisipe nan yon pwogram retrèt nan travay mwen?

Ou kapab kontribye nan yon IRA tradisyonèl oswa yon Roth IRA kit ou patisipe nan yon lòt pwogram retrèt atravè anplwayè w oswa biznis ou, kit ou pa patisipe. Sepandan, ou gen dwa pa kapab dedui (an Anglè) tout montan kontribisyon nan IRA tradisyonèl la si oumenm oswa mari w ou madanm ou patisipe nan yon lòt pwogram retrèt nan travay li. Kontribisyon nan yon Roth IRA ka limite si revni ou depase yon sèten nivo.

Egzanp

 • Dani, yon etidyan inivèsite ki pa marye, li rantre $3,500 an 2019. Dani kapab kontribye $3,500, ki se montan konpansasyon li, nan IRA l pou 2019. Granmè Dani kapab fè kontribisyon an pou li.
 • Djonn, ki gen 42 zan, genyen alafwa yon IRA tradisyonèl ak yon Roth IRA. Li kapab kontribye yon montan total $6,000 nan nenpòt oswa toulède an 2018.
 • Sarah, ki gen 50 an, marye e li pa gen okenn konpansasyon taksab pou 2019.
 • Limenm ak konjwen li deklare $60,000 kòm konpansasyon taksab yo nan deklarasyon konjwen yo pou 2019. Sarah kapab kontribye $7,000 nan IRA li pou ane 2019 ($6,000 plis yon kontribisyon siplemantè $1,000 pou moun laj 50 an e plis). Konjwen li gen dwa kontribye $6,000 tou nan yon IRA pou ane 2019.

Taks sou Kontribisyon Eksesif nan IRA

Yon kontribisyon eksesif nan yon IRA se lè ou:

 • Kontribye plis pase limit kontribisyon an.
 • Fè yon kontribisyon nòmal nan IRA pou 2019, oswa avan, nan yon IRA tradisyonèl a laj 70½ zan ou plis.
 • Fè yon kontribisyon enkòrèk kòm transfè rekondui nan yon IRA.

Yo takse kontribisyon eksesif yo 6% pou chak ane kote montan eksesif la rete nan IRA a. Taks sa a pa kapab depase 6% nan valè total tout IRA ou genyen yo nan finisman ane fiskal la.

Pou evite 6% taks sou kontribisyon eksesif la, ou oblije retire:

 • montan kontribisyon eksesif la nan IRA w avan dat limit pou soumèt deklarasyon taks sou revni endividyèl ou (avèk pwolonjman delè), epi
 • nenpòt benefis ou rantre sou kontribisyon eksesif yo.

Gade nan Piblikasyon 590-A (an Anglè) pou deseri kondisyon ki ka pèmèt ou evite ajoute retrè kontribisyon eksesif yo sou revni bri ou rantre.

Resous adisyonèl