Các Chủ Đề về Hưu Trí - Giới Hạn Đóng Góp Vào IRA

Lưu ý: Đối với các giới hạn đóng góp cho các kế hoạch hưu trí khác, hãy xem Các Chủ Đề về Hưu Trí - Giới Hạn Đóng Góp (tiếng Anh).

Đối với năm 2023, tổng khoản đóng góp quý vị thực hiện cho tất cả các IRA truyền thốngIRA Roth (tiếng Anh) không thể nhiều hơn:

 • $6.500 (tiếng Anh) ($7.500 nếu quý vị ở tuổi từ 50 trở lên), hoặc
 • Nếu ít hơn, tiền thù lao chịu thuế của quý vị trong năm.

Đối với năm 2022, 2021, 2020 và 2019, tổng khoản đóng góp quý vị thực hiện cho tất cả các IRA truyền thốngIRA Roth (tiếng Anh) không thể nhiều hơn:

 • $6.000 (tiếng Anh) ($7.000 nếu quý vị ở tuổi từ 50 trở lên), hoặc
 • Nếu ít hơn, tiền thù lao chịu thuế của quý vị trong năm

Giới hạn đóng góp cho IRA không áp dụng cho:

Khấu trừ đóng góp IRA của quý vị

Đóng góp cho IRA truyền thống của quý vị có thể được khấu trừ thuế. Việc khấu trừ có thể bị hạn chế nếu quý vị hoặc người phối ngẫu có một chương trình hưu trí tại nơi làm việc và thu nhập của quý vị vượt quá mức nhất định.

Giới hạn đóng góp cho IRA Roth

Ngoài giới hạn đóng góp chung áp dụng cho cả IRA Roth và truyền thống, đóng góp cho IRA Roth của quý vị có thể bị giới hạn dựa trên tình trạng khai thuế và thu nhập của quý vị.

Đóng góp cho IRA sau tuổi 70½

Kể từ năm 2020 trở đi, không có giới hạn về độ tuổi trong việc đóng góp thường xuyên cho IRA truyền thống hoặc IRA Roth.

Đối với năm 2019, nếu quý vị từ 70 ½ tuổi trở lên thì quý vị không thể đóng góp thường xuyên cho IRA truyền thống.Tuy nhiên, quý vị vẫn có thể đóng góp cho IRA Roth và thực hiện đóng góp chuyển qua cho một IRA Roth hoặc truyền thống bất kể tuổi của quý vị.

IRA của người phối ngẫu

Nếu quý vị là vợ/chồng khai thuế chung thì quý vị có thể đóng góp cho IRA ngay cả khi nếu quý vị không có khoản tiền thù lao chịu thuế miễn là người phối ngẫu của quý vị có. Mỗi người phối ngẫu có thể thực hiện khoản đóng góp đến mức giới hạn hiện tại, tuy nhiên, tổng số tiền đóng góp kết hợp của quý vị không thể nhiều hơn khoản tiền thù lao chịu thuế được báo cáo trên tờ khai thuế chung của quý vị. Xin xem Giới hạn của IRA của Người Phối Ngẫu Kay Bailey Hutchison (tiếng Anh) trong Ấn Phẩm 590-A.

Nếu cả hai vợ chồng đều không tham gia vào một chương trình hưu trí (tiếng Anh) tại nơi làm việc thì tất cả các khoản đóng góp của quý vị sẽ được khấu trừ.

Tôi có thể đóng góp cho IRA nếu tôi tham gia vào một chương trình hưu trí tại nơi làm việc không?

Quý vị có thể đóng góp cho một IRA truyền thống hoặc IRA Roth cho dù quý vị có tham gia vào một chương trình hưu trí khác thông qua chủ thuê lao động hoặc doanh nghiệp của quý vị hay không. Tuy nhiên, quý vị có thể không khấu trừ (tiếng Anh) được tất cả các khoản đóng góp IRA truyền thống của mình nếu quý vị hoặc người phối ngẫu tham gia vào một chương trình hưu trí khác tại nơi làm việc. Đóng góp cho IRA Roth có thể bị giới hạn nếu thu nhập của quý vị vượt quá một mức nhất định.

Ví dụ

 1. Danny, một sinh viên đại học chưa lập gia đình làm việc bán thời gian, kiếm được $3.500 vào năm 2020. Danny có thể đóng góp $3.500, số tiền công của anh ấy, cho IRA cho năm 2020. Bà của Danny có thể đóng góp thay mặt cho anh ấy.
 2. John, 42 tuổi, có cả IRA truyền thống và Roth IRA. Ông ấy có thể đóng góp tổng cộng $6.000 cho một hoặc cả hai quỹ trong năm 2020.
 3. Sarah, 50 tuổi, đã kết hôn và không có khoản thù lao chịu thuế nào cho năm 2020. Bà ấy và người phối ngẫu, 48 tuổi, đã báo cáo khoản thù lao chịu thuế $60.000 trên tờ khai thuế chung năm 2020 của họ. Sarah có thể đóng góp $7.000 vào IRA của mình cho năm 2020 ($6.000 cộng với khoản đóng góp thêm $1.000 cho người tuổi từ 50 trở lên). Người phối ngẫu của bà ấy cũng có thể đóng góp $6.000 vào một IRA cho năm 2020.

Thuế trên các khoản đóng góp IRA vượt mức

Đóng góp IRA vượt mức xảy ra nếu quý vị:

 • Đóng góp nhiều hơn mức giới hạn đóng góp.
 • Thực hiện khoản đóng góp IRA thường xuyên cho năm 2019, hoặc sớm hơn, vào IRA truyền thống ở tuổi 70½ trở lên.
 • Thực hiện đóng góp chuyển qua không phù hợp vào một IRA.

Các khoản đóng góp vượt mức bị đánh thuế ở mức 6% mỗi năm cho mỗi năm số tiền vượt quá vẫn còn trong IRA. Tính đến cuối năm thuế, mức thuế không thể nhiều hơn 6% giá trị kết hợp của tất cả các IRA của quý vị.

Để tránh mức thuế 6% do đóng góp vượt mức, quý vị phải:

 • rút các khoản đóng góp vượt mức từ IRA của quý vị trước ngày đến hạn nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân (gồm cả thời gian gia hạn); và
 • rút bất kỳ thu nhập do lao động trên các đóng góp vượt mức.

Xin xem Ấn Phẩm 590-A (tiếng Anh) để biết một số điều kiện có thể cho phép quý vị tránh đưa các khoản đóng góp vượt mức được rút ra vào tổng thu nhập của quý vị.

Tài nguyên bổ sung