Quỹ Hưu trí Cá nhân (IRA) Truyền thống

IRA truyền thống là một cách tiết kiệm để nghỉ hưu mà mang lại cho quý vị lợi thế về thuế.

  • Các khoản đóng góp quý vị thực hiện cho IRA truyền thống có thể được khấu trừ toàn bộ hoặc một phần, tùy thuộc vào hoàn cảnh của quý vị, và
  • Nói chung, số tiền trong IRA truyền thống của quý vị (bao gồm cả thu nhập và lợi nhuận) không bị đánh thuế cho đến khi được phân phối (tiếng Anh).

Nguồn thông tin về IRA (tiếng Anh)

Ấn phẩm 590-A (tiếng Anh)Ấn phẩm 590-B (tiếng Anh) giải thích thông tin chi tiết về IRA bao gồm:

  • Thiết lập một IRA
  • Đóng góp cho IRA
  • Chuyển tiền hoặc tài sản đến và đi từ IRA
  • Xử lý IRA kế thừa
  • Nhận khoản phân phối (rút tiền) từ IRA
  • Nhận tín thuế cho các khoản đóng góp vào IRA
  • So sánh IRA truyền thống và Roth IRA