Patient Centered Outreach Research Institute Filing Due Dates and Applicable Rates (2014-2015)

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Policy or Plan Ending Date in month of:

File return no later than:

Applicable rate:

Jan - 2014

July 31, 2015

$2

Feb - 2014

July 31, 2015

$2

Mar - 2014

July 31, 2015

$2

Apr - 2014

July 31, 2015

$2

May - 2014

July 31, 2015

$2

Jun - 2014

July 31, 2015

$2

Jul - 2014

July 31, 2015

$2

Aug - 2014

July 31, 2015

$2

Sep - 2014

July 31, 2015

$2

Oct - 2014

July 31, 2015

$2.08

Nov - 2014

July 31, 2015

$2.08

Dec - 2014

July 31, 2015

$2.08

Jan - 2015

July 31, 2016

$2.08

Feb - 2015

July 31, 2016

$2.08

Mar - 2015

July 31, 2016

$2.08

Apr - 2015

July 31, 2016

$2.08

May - 2015

July 31, 2016

$2.08

Jun - 2015

July 31, 2016

$2.08

Jul - 2015

July 31, 2016

$2.08

Aug 2015

July 31, 2016

$2.08

Sep - 2015

July 31, 2016

$2.08

Oct - 2015

July 31, 2016

$2.17

Nov - 2015

July 31, 2016

$2.17

Dec - 2015

July 31, 2016

$2.17