Văn phòng Giải quyết Kháng cáo sẽ làm gì

Văn phòng Giải quyết Kháng cáo sẽ làm gì

Nếu trường hợp của quý vị đủ điều kiện để kháng cáo thì chúng tôi sẽ xem xét các vấn đề trong vụ việc của quý vị với cái nhìn mới mẻ, khách quan và lên lịch một cuộc hội thảo với quý vị. Các cuộc hội thảo của chúng tôi là không chính thức và được tiến hành qua thư từ, điện thoại hoặc tại một cuộc họp cá nhân, trực tiếp hoặc qua mạng. Có thể chúng tôi sẽ giải quyết được vụ việc của quý vị, giúp quý vị tránh phải dành thời gian và chi phí cho một phiên tòa. Chúng tôi sẽ xem xét bất kỳ lý do nào của quý vị cho những ý kiến bất đồng, ngoại trừ:

 • Lý do đạo đức
 • Lý do tôn giáo
 • Các tranh luận về chính trị hoặc hiến pháp
 • Phản đối dựa trên lương tâm hoặc các căn cứ tương tự

Cam kết của chúng tôi – Chúng tôi sẽ:

 • Giải thích quyền kháng cáo của quý vị và quy trình của Văn phòng Giải quyết Kháng cáo
 • Lắng nghe những quan ngại của quý vị, luôn lịch sự và chuyên nghiệp
 • Đáp ứng kịp thời
 • Công bằng và vô tư

Trách nhiệm của quý vị -– Quý vị cần:

 • Lắng nghe giải thích của chúng tôi về quyền kháng cáo của mình và quy trình của Văn phòng Giải quyết Kháng cáo, bao gồm cả khung thời gian để giải quyết vụ việc của quý vị
 • Nêu ra các vấn đề mà quý vị không đồng ý và lý do tại sao cũng như giải thích sự hiểu biết của quý vị về các sự việc và luật pháp trong sự vụ của quý vị
 • Cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin hoặc tài liệu bổ sung nào mà sẽ hữu ích cho trường hợp của quý vị trong khung thời gian được chỉ định.

  Lưu ý: Nếu quý vị cung cấp thông tin mới mà quý vị đã không cung cấp cho kiểm toán viên hoặc nhân viên kiểm tra các hồ sơ thuế thì chúng tôi có thể trả lại trường hợp của quý vị hoặc dựa trên các thông tin đó để xem xét thêm. Quý vị sẽ nhận được ý kiến của kiểm toán viên hoặc nhân viên kiểm tra các hồ sơ thuế và sẽ có cơ hội trả lời

 • Hãy đáp ứng kịp thời với các yêu cầu của chúng tôi về việc lên lịch và thông tin

Thông tin chung

Cơ cấu tổ chức (tiếng Anh)PDF của Văn phòng Giải quyết Kháng cáo Độc lập của IRS được thiết kế để giải quyết nhiều trường hợp và vấn đề được IRS xử lý. Thời gian cần có để giải quyết vụ việc của quý vị tại Văn phòng Giải quyết Kháng cáo sẽ thay đổi, phụ thuộc vào các sự việc và hoàn cảnh cụ thể đối với trường hợp của quý vị. Sau khi quý vị đã được Văn phòng Giải quyết Kháng cáo liên lạc, các câu hỏi về khung thời gian cụ thể sẽ được chuyển đến văn phòng kháng cáo hoặc chuyên viên giải quyết sự vụ được chỉ định cho trường hợp của quý vị.

Nếu quý vị gặp khó khăn khi làm việc với IRS hoặc lo ngại về các vấn đề thuế của quý vị mà IRS đã không thể giải quyết thì quý vị có thể nên liên lạc với văn phòng Biện hộ Người đóng thuế tại Địa phương để được trợ giúp.

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Không.

Văn phòng Giải quyết Kháng cáo không thể hỗ trợ giải quyết vấn đề về thuế của quý vị cho đến khi yêu cầu kháng cáo của quý vị đã được xử lý bởi văn phòng IRS mà đang giải quyết trường hợp của quý vị. Nếu quý vị đã cân nhắc một kháng cáo và quyết định yêu cầu một kháng cáo thì quý vị có thể làm như vậy bằng cách nộp một đơn kháng nghị bằng văn bản.

Hoàn thành đơn kháng nghị và gửi qua bưu điện đến địa chỉ của IRS trên thư giải thích về quyền kháng cáo của quý vị. Đừng gửi kháng nghị của quý vị trực tiếp đến Văn phòng Giải quyết Kháng cáo Độc lập; điều đó sẽ chỉ trì hoãn quá trình này và có thể cản trở việc chúng tôi xem xét trường hợp của quý vị.No.

Văn phòng Kiểm tra hoặc Thu thuế của IRS mà đã thực hiện việc tính thuế hoặc hành động thu thuế sẽ xem xét kháng nghị của quý vị và cố gắng giải quyết các vấn đề về thuế đang tranh chấp.

Nếu văn phòng đó không thể giải quyết những vấn đề này thì sau đó họ sẽ chuyển vụ việc của quý vị đến cho chúng tôi để được xem xét. Xin đừng liên lạc với Văn phòng Giải quyết Kháng cáo cho đến khi điều này xảy ra.

Quý vị có thể được liên lạc sau khi chúng tôi nhận được và xem xét trường hợp của quý vị. Nếu đã hơn 120 ngày trôi qua kể từ khi quý vị nộp đơn kháng nghị yêu cầu một kháng cáo và quý vị vẫn chưa nhận được tin gì từ chúng tôi thì hãy liên lạc với văn phòng IRS nơi quý vị đã gửi yêu cầu kháng cáo. Nếu quý vị không biết nhân viên hoặc văn phòng IRS nào đã xử lý vụ việc của quý vị lần gần đây nhất thì hãy gọi cho đường dây hỗ trợ người đóng thuế của IRS.

Chúng tôi có thể cho quý vị biết nếu trường hợp của quý vị đã được chỉ định cho một nhân viên Văn phòng Giải quyết Kháng cáo và cách liên lạc trực tiếp với nhân viên đó. Nhân viên Văn phòng Giải quyết Kháng cáo được chỉ định là người phù hợp nhất để quý vị liên lạc về tất cả các vấn đề liên quan đến hồ sơ Kháng cáo của quý vị. Quý vị có thể gọi cho chúng tôi theo số 559-233-1267. Hãy để lại một tin nhắn với tên và mã số nhận dạng của quý vị và chúng tôi sẽ nghiên cứu tình trạng của vụ việc rồi gọi lại cho quý vị trong vòng 48 giờ. Nếu chúng tôi vẫn chưa nhận được trường hợp của quý vị thì chúng tôi sẽ không gọi lại cho quý vị.

Quý vị nên bắt đầu bằng việc yêu cầu được nói chuyện với người quản lý của nhân viên đó. Nếu họ cũng không thể giải quyết được các câu hỏi hoặc quan ngại của quý vị thì quý vị có thể yêu cầu được nói chuyện với Giám đốc Khu vực có thẩm quyền đối với văn phòng đó.

Mỗi chức năng của Văn phòng Giải quyết Kháng cáo có một văn phòng điều hành giám sát các hoạt động của họ. Nếu các quan ngại của quý vị là đến mức độ đó thì quý vị có thể liên lạc với văn phòng điều hành thích hợp. Để biết thông tin về từng chức năng và thông tin liên lạc của các bộ phận chức năng, hãy tham khảo Sơ đồ tổ chức của Văn phòng Giải quyết Kháng cáo (tiếng Anh)PDF.

Các câu hỏi hoặc quan ngại quan trọng về hoạt động của Văn phòng Giải quyết Kháng cáo có thể được chuyển trực tiếp đến văn phòng Trụ sở chính của Văn phòng Giải quyết Kháng cáo bằng cách gọi số 202-317-8975. Thư từ có thể được gửi đến địa chỉ của văn phòng Trụ sở chính tại:

Internal Revenue Service
Appeals HQ NC Room 717
1111 Constitution Ave NW
Washington, DC 20224

KHÔNG GỬI YÊU CẦU KHÁNG CÁO CỦA QUÝ VỊ ĐẾN ĐỊA CHỈ NÀY.

Văn phòng này không xử lý các yêu cầu kháng cáo. Gửi yêu cầu kháng cáo của quý vị trực tiếp đến người hoặc văn phòng của IRS đã đưa ra quyết định mà quý vị đang tìm cách kháng cáo.

Để biết thêm thông tin về cơ cấu và chức năng của Văn phòng Giải quyết Kháng cáo Độc lập của IRS, hãy tham khảo Sơ đồ tổ chức của Văn phòng Giải quyết Kháng cáo (tiếng Anh)PDF.