Có Thể Dự Kiến Ðiều Gì khi Khiếu Nại?

 

 

   


Bắt đầu ngày 1 tháng Tám, 2017, khiếu nại sẽ được thử hội thảo ảo qua WebEx . WebEx là một hội thảo qua điện thoại cấp tiến với âm thanh, video, và khả năng chia sẻ màn hình; điều này có thể là một giải pháp hội thảo thay thế hiệu quả cho trường hợp của quý vị.

Bắt đầu vào ngày 1 tháng Năm, 2017,  các Lãnh Đạo Nhóm Khiếu Nại Nội Vụ (Appeals Team Case Leaders, hay ATCLs) đang thực hiện một thí điểm để cải tiến hiệu quả trong các buổi họp về nội vụ của nhóm (tiếng Anh). (PDF)

Nếu trường hợp của quý vị có đủ điều kiện để khiếu nại thì một nhân viên khiếu nại sẽ duyệt xét vấn đề của quý vị theo cách khách quan và lấy hẹn tham vấn với quý vị.  Buổi họp khiếu nại không chánh thức và được thực hiện qua thư tín hoặc điện thoại.  Ða số bất đồng đều được dàn xếp trong những lần khiếu nại này mà không phải trải qua những phiên tòa phân xử tốn tiền và mất nhiều thì giờ.  Ban khiếu nại sẽ xem xét bất cứ lý do không đồng ý của quý vị, ngoại trừ sự phản đối về đạo đức, tôn giáo, chánh trị, thể chế, và cắn rứt lương tâm hoặc những lý do tương tự.

Điều quan trọng là quý vị cung cấp tất cả thông tin được yêu cầu và/hoặc thông tin liên quan cho nhân viên kiểm tra hoặc nhân viên về lợi tức đang cứu xét hồ sơ của quý vị. Đình trệ việc cung cấp thông tin cho Khiếu Nại sẽ thường đưa đến kết quả là hồ sơ của quý vị bị gởi trả lại cho nhân viên kiểm tra hoặc nhân viên về lợi tức để xem xét dựa trên thông tin mới. Cách nào cũng sẽ làm đình trệ việc giải quyết vấn đề thuế của quý vị. 

Quyết Tâm của Chúng Tôi (Our Commitments)

  •  
  • Trình bày về quyền khiếu nại của quý vị và tiến trình Khiếu Nại
  • Lắng nghe những điều quý vị quan tâm, đối xử chuyên nghiệp và lịch sự
  • Ứng phó kịp thời
  • Luôn luôn công bằng và vô tư

Trách Nhiệm của Quý Vị (Your Responsibilities)

  •  
  • Trong văn bản phản đối yêu cầu khiến nại, xin nêu tất cả các vấn đề mà quý vị không đồng ý và cho biết lý do tại sao, và cho chúng tôi biết quý vị hiểu ra sao các thông tin và luật lệ.
  • Lắng nghe chúng tôi giải thích về quyền khiếu nại của quý vị và tiến trình khiếu nại, bao gồm cả khoảng thời gian để giải quyết trường hợp của quý vị.
  • Cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin hoặc tài liệu phụ trội nào có thể hữu ích cho trường hợp của quý vị trong khoảng thời gian cụ thể.  Nếu quý vị trình bày thông tin mới mà đã chưa cung cấp cho thanh tra viên hoặc viên chức thuế vụ, chúng tôi có thể trả lại hồ sơ của quý vị hoặc cho biết rằng thông tin đó cần được xem xét thêm. Quý vị sẽ nhận được ý kiến của họ và có cơ hội phản hồi.
  • Cho chúng tôi biết nên liên lạc tốt nhất với quý vị vào lúc nào.

Khoảng Thời Gian Chung (General Timeframe)

Thông Báo Đầu Tiên từ Ban Khiếu Nại

Thông thường, quý vị có thể được nghe từ một nhân viên của Ban Khiếu Nại trong vòng 60 ngày sau khi Văn Phòng Khiếu Nại (Offices of Appeals)  nhận đơn của quý vị. Thời gian hồi đáp cho Ban Khiếu Nại có thể khác nhau, tuy nhiên, tùy vào trường hợp và thời gian cần thiết để cứu xét hồ sơ.

Nếu đã hơn 120 ngày kể từ ngày quý vị nộp đơn tranh chấp xin than phiền và chưa nghe gì từ Văn Phòng Khiếu Nại, quý vị nên liên lạc văn phòng IRS nơi mình nộp đơn khiếu nại. Nếu văn phòng IRS quý vị nộp đơn, không cho biết lý do phản hồi trễ thì quý vị có hai lựa chọn sau đây: (1) yêu cầu văn phòng IRS liên lạc với Ban Khiếu Nại để biết khi nào Ban Khiếu Nại sẽ liên lạc với quý vị, (2) gọi đến Chuyên Viên Giải Quyết Khiếu Nại (Appeals Account Resolution Specialist, hay AARS) theo số 559-233-1267. AARS có thể cho quý vị biết trường hợp của quý vị đã được gửi đến nhân viên Ban Khiếu Nại hay chưa và cách liên lạc trực tiếp với nhân viên đó.

Khoảng Thời Gian Giải Quyết Trường Hợp của Quý Vị

Thời gian giải quyết trường hợp của quý vị sẽ tùy vào nhiều thông tin và điều kiện.  Có thể phải chờ từ 90 ngày tới một năm.  Xin liên lạc với Viên Chức Khiếu Nại (Appeals Officer) hoặc Viên Chức Dàn Xếp (Settlement Officer) để biết thêm thông tin về khoảng thời gian cụ thể.