Văn phòng Giải quyết Kháng cáo sẽ làm gì

Nếu trường hợp của quý vị đủ điều kiện để kháng cáo thì chúng tôi sẽ xem xét các vấn đề trong vụ việc của quý vị với cái nhìn mới mẻ, khách quan và lên lịch một cuộc hội thảo với quý vị. Các cuộc họp về kháng cáo là không chính thức và được tiến hành qua thư từ hoặc điện thoại. Chúng tôi có thể giải quyết hầu hết các mâu thuẫn trong khi tránh được việc mất thời gian và chi phí dành cho một phiên tòa. Chúng tôi sẽ xem xét bất kỳ lý do nào của quý vị cho những ý kiến bất đồng, ngoại trừ các tranh luận về đạo đức, tôn giáo, chính trị hoặc hiến pháp, phản đối dựa trên lương tâm hoặc các căn cứ tương tự.

Cam kết của chúng tôi – Chúng tôi sẽ:

  • Giải thích quyền kháng cáo của quý vị và quy trình của Văn phòng Giải quyết Kháng cáo
  • Lắng nghe những quan ngại của quý vị, luôn lịch sự và chuyên nghiệp
  • Đáp ứng kịp thời
  • Công bằng và vô tư

Trách nhiệm của quý vị - Quý vị cần:

  • Lắng nghe giải thích của chúng tôi về quyền kháng cáo của mình và quy trình của Văn phòng Giải quyết Kháng cáo, bao gồm cả khung thời gian để giải quyết vụ việc của quý vị
  • Nêu ra các vấn đề mà quý vị không đồng ý và lý do tại sao cũng như giải thích sự hiểu biết của quý vị về các sự việc và luật pháp trong sự vụ của quý vị
  • Cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin hoặc tài liệu bổ sung nào mà sẽ hữu ích cho trường hợp của quý vị trong khung thời gian được chỉ định. Lưu ý: nếu quý vị cung cấp thông tin mới mà quý vị đã không cung cấp cho kiểm toán viên hoặc nhân viên kiểm tra các hồ sơ thuế thì chúng tôi có thể trả lại trường hợp của quý vị hoặc dựa trên các thông tin đó để xem xét thêm. Quý vị sẽ nhận được ý kiến của kiểm toán viên hoặc nhân viên kiểm tra các hồ sơ thuế và sẽ có cơ hội trả lời
  • Hãy đáp ứng kịp thời với các yêu cầu của chúng tôi về việc lên lịch và thông tin

Khung thời gian chung

Liên lạc lần đầu tiên từ Văn phòng Giải quyết Kháng cáo

Sau khi nhận được và xem xét trường hợp của quý vị, chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị. Nếu đã hơn 120 ngày kể từ khi quý vị nộp đơn kháng nghị yêu cầu một kháng cáo và quý vị vẫn chưa nhận được tin gì từ chúng tôi thì hãy liên lạc với văn phòng IRS nơi quý vị đã gửi yêu cầu kháng cáo. Nếu quý vị không biết nhân viên hoặc văn phòng IRS nào đã xử lý vụ việc của quý vị lần gần đây nhất thì hãy gọi cho đường dây hỗ trợ người đóng thuế của IRS theo số 800-829-1040. Nếu văn phòng IRS phản hồi rằng họ đã gửi trường hợp của quý vị tới Văn phòng Giải quyết Kháng cáo thì hãy gọi cho bộ phận chức năng Chuyên gia Giải pháp Tài khoản Kháng cáo (AARS) theo số 559-233-1267 và cung cấp thông tin yêu cầu cùng với tin nhắn của quý vị. AARS thường sẽ trả lời trong vòng 48 giờ, báo cho quý vị biết nếu trường hợp của quý vị đã được giao cho chúng tôi và cách liên lạc trực tiếp với nhân viên đó.

Khung thời gian để giải quyết trường hợp của quý vị

Thời gian cần để giải quyết vụ việc của quý vị phụ thuộc vào các sự việc và hoàn cảnh cụ thể đối với trường hợp của quý vị. Vui lòng liên lạc với chuyên viên phụ trách kháng cáo hoặc chuyên viên giải quyết sự vụ được chỉ định cho trường hợp của quý vị để biết khung thời gian cụ thể hơn.