Miễn thuế

Nộp Đơn Xin Tình Trạng Miễn Thuế

Cách nộp đơn xin IRS công nhận tình trạng miễn thuế

Khôi Phục Tình Trạng Miễn Thuế (Tiếng Anh)

Phải làm gì nếu tình trạng miễn thuế của quý vị bị hủy bỏ

Khai Thuế Hàng Năm Và Các Mẫu Đơn

Loạt mẫu đơn 990, các yêu cầu và lời khuyên để giúp quý vị hoàn thành việc báo cáo và khai thuế hàng năm (Tiếng Anh).

Tìm Kiếm Tổ Chức Được Miễn Thuế

Sử dụng công cụ Tìm Kiếm Tổ Chức Được Miễn Thuế (Tiếng Anh) để tìm thông tin về tình trạng của một tổ chức.

Giáo Dục

Nguồn Tài Nguyên Giáo Dục Và Hướng Dẫn (Tiếng Anh)

Tìm các ấn phẩm, biểu mẫu và hướng dẫn chính thức.

StayExempt.IRS.gov (Tiếng Anh)

Tìm hiểu kiến thức cơ bản về thuế cho các tổ chức được miễn thuế loại 501(c)(3).

Thông Tin Nhanh Về Các Thực Thể Được Miễn Thuế Và Thực Thể Chính Phủ (Tiếng Anh)

Issue Snapshots (Thông tin nhanh) là công cụ hỗ trợ nghề nghiệp cho nhân viên mà cung cấp các phân tích và nguồn tài nguyên cho một vấn đề kỹ thuật về thuế nhất định.

Đóng Góp Từ Thiện

Hãy bảo đảm các khoản đóng góp từ thiện (Tiếng Anh) của quý vị được kê khai để trừ thuế.

Bản Tin

Cập Nhật Về Tổ Chức Được Miễn Thuế (Tiếng Anh): Xem tất cả các ấn bản và ghi danh để nhận tin tức mới nhất được gửi đến hộp thư đến của quý vị