Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Những thay đổi quan trọng về Tín Thuế Trẻ Em sẽ giúp nhiều gia đình nhận được khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em bắt đầu từ mùa hè năm 2021.

IRS sẽ trả trước một nửa tổng số tiền tín thuế theo các khoản chi trả hàng tháng. Quý vị sẽ yêu cầu nhận một nửa số tiền còn lại khi nộp tờ khai thuế lợi tức năm 2021. Chúng tôi sẽ thực hiện thanh toán khoản ứng trước đầu tiên vào ngày 7/15/2021. Để biết lịch chi trả đầy đủ, hãy xem Khi nào IRS sẽ bắt đầu cấp khoản ứng trước Tín Thuế Trẻ Em? 

Ai Nên Sử Dụng Công Cụ Này

Sử dụng công cụ này để kê khai trẻ đủ điều kiện sinh trước năm 2021 của quý vị nếu quý vị:

  • Không bắt buộc phải nộp tờ khai thuế năm 2020, đã không nộp và không dự định nộp;
  • Có nhà ở chính của quý vị tại Hoa Kỳ trong hơn nửa năm.

Ngoài ra, nếu quý vị không nhận được đầy đủ số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế trong đợt đầu tiên và thứ hai, quý vị có thể sử dụng công cụ này nếu quý vị:

  • Không bắt buộc phải nộp tờ khai thuế năm 2020, đã không nộp và không dự định nộp, và
  • Muốn yêu cầu nhận khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 và nhận Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đợt thứ ba của quý vị.

Không sử dụng công cụ này nếu quý vị:

  • Đã nộp hoặc dự định nộp tờ khai thuế năm 2020; hoặc
  • Đã kê khai tất cả những người phụ thuộc của quý vị trên tờ khai thuế năm 2019, bao gồm kê khai thông tin của họ vào năm 2020 bằng cách sử dụng công cụ dành cho Người Không Phải Khai Thuế: Nhập Thông Tin Chi Trả Tại Đây; hoặc
  • Đã kết hôn vào cuối năm 2020 trừ khi quý vị sử dụng công cụ này cùng với người phối ngẫu của mình và bao gồm thông tin về người phối ngẫu của quý vị; hoặc
  • Là cư dân trên một lãnh thổ của Hoa Kỳ; hoặc
  • Không có nhà ở chính tại Hoa Kỳ trong hơn nửa năm và, nếu quý vị đã kết hôn, người phối ngẫu của quý vị không có nhà ở chính tại Hoa Kỳ trong hơn nửa năm; hoặc
  • Không có trẻ đủ điều kiện mà sinh trước năm 2021 và có số An Sinh Xã Hội trước ngày 5/17/2021.