Loại Trừ Mới cho Bồi Thường Thất Nghiệp năm 2020

Ấn Phẩm 17 (VIE) năm 2020, Thuế Thu Nhập Liên Bang của Quý Vị (Dành Cho Cá Nhân), đã bị ảnh hưởng bởi các điều khoản trong Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ năm 2021 được ban hành vào ngày 11 tháng 3 năm 2021. Hiện tại, ấn phẩm này không được sửa đổi để phản ánh sự loại trừ mới lên đến $10.200 tiền bồi thường thất nghiệp.

Nếu tổng thu nhập đã điều chỉnh (AGI) của quý vị dưới $150.000, thì Kế Hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ năm 2021 sẽ loại trừ lên đến $10.200 thu nhập từ tiền bồi thường thất nghiệp được trả vào năm 2020, có nghĩa là quý vị không phải trả thuế cho khoản bồi thường thất nghiệp lên tới $10.200. Để biết thêm chi tiết, người đóng thuế nên truy cập IRS.gov/form1040 và cũng có thể xem Hướng Dẫn cho Mẫu 1040 và 1040-SR.