Các Dạng Bản Ghi và Cách Xin Lấy Bản Này

Các Cách để Lấy Bản Ghi (Ways to Get Transcripts)

Quý vị có thể ghi danh Lấy Bản Ghi Trực Tuyến để xem, in ấn hoặc tải xuống tất cả các bản ghi nêu dưới đây.

Nếu quý vị không thể ghi danh hoặc không muốn Lấy Bản Ghi Trực Tuyến thì có thể yêu cầu bản ghi khai thuế và/hoặc một bản ghi trương mục thuế khi sử dụng công cụ trực tuyến Lấy Bản Ghi qua Bưu Điện hoặc gọi đến số 800-908-9946. Xin chờ từ 5 đến 10 ngày lịch để nhận bản ghi.

Quý vị cũng có thể yêu cầu bất cứ loại bản ghi nào nêu bên dưới đây qua điện sao/gửi thư tín Mẫu Đơn 4506-T, Yêu Cầu Bản Ghi Khai Thuế (Form 4506-T, Request for Transcript of Tax Return) theo chỉ dẫn trên mẫu đơn.

Các Loại Bản Ghi (Transcript Types)

Chúng tôi cung cấp miễn phí các loại bản ghi sau đây cho quý vị: 

  • Bản Ghi Khai Thuế - có ghi hầu hết các mục kể cả tổng số lợi tức được điều chỉnh (adjusted gross income, hay AGI) từ bản khai thuế gốc của quý vị (Mẫu 1040, 1040A hoặc 1040EZ) đã nộp, kể cả bất cứ mẫu đơn và thời biểu nào. Nhưng bản ghi không cho biết những thay đổi sau khi quý vị nộp bản khai thuế gốc. Bản ghi này chỉ có sẵn cho năm khai thuế hiện tại và bản khai thuế đã được cứu xét trong vòng ba năm trước đó. Bản ghi khai thuế thường đáp ứng nhu cầu của các tổ chức cho vay, cung cấp tiền vay mua nhà và cho sinh viên. Lưu ý: Người phôn phối là người khai thuế chung thứ hai phải dùng Get Transcript Trực Tuyến hoặc Mẫu đơn 4506-T để yêu cầu loại bản ghi này. Khi muốn lấy Get Transcript qua bưu điện hoặc điện thoại, người trả thuế chánh trên bản khai thuế phải là người yêu cầu.  
  • Bản Ghi Trương Mục Thuế - cho biết những dữ liệu căn bản như loại khai thuế, tình trạng hôn nhân, tổng lợi tức đã điều chỉnh, lợi tức chịu thuế và tất các các loại trả tiền. Bản ghi này cũng cho biết những thay đổi sau khi quý vị nộp bản khai thuế gốc. Bản ghi này có sẵn cho năm thuế hiện tại và lên đến 10 năm trước đó bằng cách dùng  Get Transcript trực tuyến hoặc Mẫu đơn 4506-T. Khi dùng Get Transcript qua bưu điện hoặc điện thoại, quý vị sẽ bị giới hạn cho năm khai thuế hiện tại và các bản khai thuế đã được cứu xét trong ba năm trước đó. Lưu ý: Nếu quý vị ước tính tiền trả thuế và/hoặc áp dụng tiền trả dư từ năm khai thuế trước, quý vị có thể yêu cầu loại bản ghi này vài tuần sau khi năm mới bắt đầu để được xác nhận rằng quý vị đã trả tiền trước khi nộp bản khai thuế của mình.
  • Hồ Sơ Bản Ghi Trương Mục - tổng hợp thông tin từ bản ghi khai thuế và trương mục thuế thành một bản ghi đầy đủ. Bản ghi này có sẵn cho năm thuế hiện tại và các bản khai thuế đã được cứu xét trong ba năm trước đó bằng cách dùng Get Transcript trực tuyến hoặc Mẫu đơn 4506-T.
  • Bản Ghi Lương Bổng và Lợi Tức - cho biết dữ liệu từ tờ khai thông tin như các mẫu đơn W-2s, 1099 và 1098, và Mẫu Đơn 5490, Thông Tin Đóng Góp cho IRA. Thông tin của năm tính thuế hiện tại có thể chưa hoàn tất cho đến tháng Bảy. Bản ghi này có sẵn cho đến 10 năm trước đó bằng cách dùng  Get Transcript trực tuyến hoặc Mẫu đơn 4506-T.
  • Thư Xác Nhận Chưa Nộp Bản Khai Thuế – cung cấp bằng chứng IRS không có hồ sơ về Mẫu Đơn 1040, 1040A hoặc 1040EZ đã nộp cho năm quý vị yêu cầu. Thư này không nêu rõ quý vị có phải nộp khai thuế cho năm đó không. Lá thư này sẽ có sẵn sau ngày 15 tháng Sáu cho thuế của năm hiện tại hoặc vào bất cứ lúc nào cho ba năm thuế trước đó bằng cách dùng  Get Transcript trực tuyến hoặc Mẫu đơn 4506-T. Quý vị có thể dùng Mẫu đơn 4506-T nếu cần lá thư cho năm thuế cũ hơn ba năm trước đó.

Lưu ý: Một bản ghi thuế có thể chứa dữ liệu về hồ sơ khai thuế và/hoặc tài khoản. Tài liệu này cũng có thể cho thấy những thay đổi hay giao dịch được thực hiện sau khi quý vị nộp hồ sơ khai thuế gốc. Mã giao dịch gồm ba chữ số. Mã này được sử dụng để xác nhận một giao dịch được xử lý và để duy trì một quá trình giao dịch ghi trong tài khoản của người đóng thuế. Để biết thêm thông tin về mã giao dịch, vui lòng xem Document 11734 - Transaction Code Pocket Guide (PDF) (Tài liệu 11734 - Hướng dẫn bỏ túi về mã giao dịch).

Lưu ý: Bản ghi không phải là bản sao của bản khai thuế. Nếu cần bản sao của tờ khai gốc thì hãy điền đầy đủ vào Mẫu Đơn 4506, Yêu Cầu Bản Sao của Bản Khai Thuế (Form 4506, Request for Copy of Tax Return), rồi gởi qua bưu tín cùng với lệ phí hiện dụng. 

Tham khảo Các Thắc mắc thường hỏi về lấy Bản Ghi (Get Transcript frequently asked questions) để biết thêm thông tin. 

Trở lại phần Lấy Bản Ghi