Tránh vội vàng: Nhận bản ghi thuế trực tuyến

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2019-17, ngày 15 tháng 2 năm 2019

WASHINGTON —  Sở Thuế Vụ hôm nay nhắc nhở người đóng thuế cần hồ sơ thuế năm trước để hoàn thành tờ khai thuế năm 2018 hoặc để xác nhận thu nhập của họ có thể sử dụng dịch vụ Get Transcript Online (Nhận bản ghi thuế trực tuyến) hoặc Get Transcript by Mai (Nhận bản ghi thuế qua thư).

Người đóng thuế thường gọi điện hoặc ghé thăm IRS để yêu cầu bản ghi thuế năm trước của họ, đây là hồ sơ lưu trữ tờ khai thuế của họ. Nhưng những ngày xung quanh ngày Presidents Day đánh dấu thời gian bận rộn nhất trong năm của IRS. Người đóng thuế có thể tránh được sự vội vàng bằng cách sử dụng các lựa chọn trực tuyến nhanh hơn và thuận tiện hơn.

Việc giữ các bản sao của tờ khai thuế đã nộp trước đây luôn là một ý hay. Khuyến nghị đó quan trọng hơn trong năm nay bởi vì, đối với một số người đóng thuế, một số dữ liệu từ tờ khai thuế năm 2017 - tổng thu nhập đã điều chỉnh - sẽ được yêu cầu để xác nhận chữ ký điện tử của họ trên tờ khai thuế năm 2018 mà đến hạn vào ngày 15 Tháng Tư đối với hầu hết người đóng thuế. Điều này đặc biệt đúng đối với những người đóng thuế đã chuyển đổi các sản phẩm phần mềm thuế trong năm nay.

Nói chung, đối với người dùng cũ, sản phẩm phần mềm thuế thương mại sẽ chuyển qua thông tin của năm trước và tạo ra một quy trình xác nhận dễ dàng, liền mạch. Tuy nhiên, người đóng thuế lần đầu sử dụng sản phẩm phần mềm thuế mới có thể được yêu cầu nhập thông tin theo cách thủ công.

Dưới đây là cách thức mà việc xác nhận chữ ký và chữ ký điện tử thực hiện:

  • Người đóng thuế ký chữ ký điện tử vào tờ khai của họ bằng cách tạo Mã số Nhận dạng Cá nhân (Personal Identification Number hay PIN) gồm bốn chữ số, còn được gọi là Self-Select PIN (mã PIN tự chọn). Để xác nhận mã PIN chữ ký điện tử đó, người đóng thuế phải nhập ngày sinh và tổng thu nhập đã điều chỉnh của họ từ hồ sơ khai thuế năm trước hoặc mã PIN tự chọn của năm trước.
  • Nếu người đóng thuế có giữ một bản sao của tờ khai thuế năm trước của họ thì việc hoàn thành nhiệm vụ này rất dễ dàng. Trên tờ khai thuế năm 2017, tổng thu nhập đã điều chỉnh (Adjusted Gross Income hay AGI) nằm trên dòng 37 của Mẫu đơn 1040; dòng 21 trên Mẫu đơn 1040-A; hoặc dòng 4 trên Mẫu đơn 1040-EZ.
  • Nếu không có bản sao tờ khai thuế năm 2017 thì người đóng thuế có thể nhận được một bản sao từ phần mềm khai thuế năm trước hoặc chuyên viên khai thuế trước đó của họ.
  • Người đóng thuế cũng có thể lấy bản ghi thuế trực tuyến từ trang web của IRS.
    • Xin sử dụng Get Transcript Online (Nhận bản ghi thuế trực tuyến) để xem ngay AGI. Người đóng thuế phải vượt qua quy trình xác minh danh tính Secure Access (Truy cập an toàn). Hãy chọn “Tax Return Transcript” (Bản ghi tờ khai thuế) và chỉ sử dụng mục “Adjusted Gross Income” (Tổng thu nhập đã điều chỉnh).
    • Xin sử dụng Get Transcript by Mail (Nhận bản ghi thuế qua thư) hoặc gọi số 800-908-9946. Người đóng thuế không vượt qua quy trình Secure Access và cần yêu cầu một bản ghi tờ khai thuế có thể sử dụng lựa chọn gửi qua thư.  Quý vị phải chờ 5 đến 10 ngày để có bản ghi này. Chỉ sử dụng mục “Adjusted Gross Income” (Tổng thu nhập đã điều chỉnh).

Chữ ký điện tử là cách người đóng thuế thừa nhận rằng thông tin trên tờ khai thuế là đúng và chính xác. Việc xác nhận chữ ký điện tử bằng cách sử dụng tổng thu nhập đã điều chỉnh của năm trước là một cách để IRS, cơ quan thuế tiểu bang và ngành thuế thực hiện nhằm bảo vệ người đóng thuế khỏi việc trộm cắp danh tính.

Người nộp thuế đã được cấp Identity Protection (IP) PIN (mã PIN Bảo vệ Danh tính) nên nhập mã này khi được phần mềm nhắc nhở về mã IP PIN. Mã IP PIN sẽ được dùng để xác minh danh tính người đóng thuế. Nếu người đóng thuế chưa bao giờ nộp hồ sơ khai thuế trước đây và ở tuổi 16 thì hãy nhập số 0 cho phần AGI.

IRS đã thiết kế lại bản ghi thuế để che đi từng phần tất cả thông tin nhận dạng cá nhân của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào trong các tờ khai thuế 1040. Tất cả các mục về tài chính vẫn được hiển thị đầy đủ. Người nộp thuế cần bản ghi thuế cho mục đích xác nhận thu nhập vẫn có thể sử dụng dịch vụ nhận bản ghi thuế trực tuyến hoặc qua thư. Hãy xem About the New Tax Transcript and the Customer File Number (Giới thiệu về bản ghi thuế mới và số hồ sơ khách hàng) để biết thêm thông tin.

Mặc dù IRS, các cơ quan thuế tiểu bang và ngành thuế đã đạt được tiến bộ trong việc chống mạo danh liên quan đến thuế như một phần của nỗ lực của nhóm Security Summit, các tội phạm mạng vẫn đang cố gắng đánh cắp thêm thông tin cá nhân để khai thuế gian lận. Việc che đi dữ liệu cá nhân trên bản ghi thuế là một cách mà IRS đang giúp bảo vệ người đóng thuế khỏi việc trộm cắp danh tính.