Charities can visit IRS.gov for tools and resources about taxes

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IRS Tax Tip 2018-94, June 19, 2018

Charitable organizations and other tax-exempt groups can visit IRS.gov for resources that will help them meet their tax obligations.

Here is a list of resources with links to the information on IRS.gov:

Subscribe to IRS Tax Tips