Khoản khấu trừ chi phí của Giáo viên giúp các giáo viên cắt giảm chi phí lớp học

Mẹo thuế của IRS 2023-104, ngày 28 tháng 8, 2023

Giáo viên thường mua vật tư lớp học bằng tiền của họ. Khoản khấu trừ chi phí của Giáo viên giúp họ lấy lại phần nào của khoản tiền đó. Các giáo viên và người quản lý đủ điều kiện giáo viên có thể khấu trừ một phần chi phí công nghệ, vật tư và đào tạo từ các khoản thuế của họ. Họ chỉ có thể yêu cầu khoản khấu trừ này cho các chi phí không được hoàn trả từ chủ lao động, trợ cấp hoặc các nguồn khác.

Ai là giáo viên đủ điều kiện

Người đóng thuế phải là giáo viên, người hướng dẫn, cố vấn, hiệu trưởng hoặc phụ tá từ mẫu giáo đến lớp 12. Họ cũng phải làm việc ít nhất 900 giờ một năm học tại một trường cung cấp giáo dục tiểu học hoặc trung học như được xác định theo luật tiểu bang.

Những điều cần biết về khoản khấu trừ này

Giáo viên có thể khấu trừ tới $300 chi phí thương mại hoặc kinh doanh không được hoàn trả. Nếu hai giáo viên kết hôn, khai thuế chung, thì hạn mức sẽ tăng lên $600. Những người đóng thuế này không thể khấu trừ hơn $300 mỗi người.

Chi phí đủ điều kiện là số tiền mà người đóng thuế tự trả trong niên thuế.

Dưới đây là một số chi phí mà một giáo viên có thể khấu trừ

  • Học phí khóa học phát triển chuyên môn.
  • Sách và đồ dùng.
  • Các vật dụng bảo vệ khỏi COVID-19 để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong lớp học.
  • Thiết bị máy tính, bao gồm cả phần mềm và dịch vụ liên quan.
  • Các thiết bị và tài liệu khác được sử dụng trong lớp học.

Thêm Thông Tin:

Đăng ký nhận Mẹo thuế của IRS (tiếng Anh)