Filing Season Statistics for Week Ending April 1, 2016

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

 

2016 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 04/03/2015 and 04/01/2016

Individual Income Tax Returns:

2015

2016

% Change

Total Returns Received

99,056,000

97,631,000

-1.4

Total Returns Processed

96,992,000

94,988,000

-2.1

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

90,608,000

89,973,000

-0.7

Tax Professionals

52,963,000

51,014,000

-3.7

Self-prepared

37,645,000

38,959,000

3.5

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

258,535,303

276,352,228

6.9

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

77,200,000

76,040,000

-1.5

Amount

$217.351

Billion

$215.350

Billion

-0.9

Average refund

$2,815

$2,832

0.6

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

66,179,000

65,780,000

-0.6

Amount

$197.125

Billion

$196.633

Billion

-0.2

Average refund

$2,979

$2,989

0.4