Filing Season Statistics for Week Ending April, 25, 2014

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2014 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 4/26/13 and 4/25/14

Individual Income Tax Returns:

2013

2014

% Change

Total Receipts

132,760,000

134,334,000

1.2

Total Processed

125,392,000

127,710,000

1.8

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

113,226,000

116,556,000

2.9

Tax Professionals

69,855,000

70,379,000

0.8

Self-prepared

43,371,000

46,177,000

6.5

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

304,957,832

277,850,439

-8.9

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

97,752,000

98,379,000

0.6

Amount

$259.734

billion

$265.050

billion

2.0

Average refund

$2,657

$2,694

1.4

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

78,425,000

78,887,000

0.6

Amount

$224.052

billion

$224.590

billion

0.2

Average refund

$2,857

$2,847

-0.3