Filing Season Statistics for Week Ending April 5, 2013

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2013 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 4/6/12 and 4/5/13

Individual Income Tax Returns:

2012

2013

% Change

Total Receipts

99,979,000

96,573,000

-3.4

Total Processed

96,556,000

93,103,000

-3.6

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

87,293,000

86,079,000

-1.4

Tax Professionals

54,664,000

52,702,000

-3.6

Self-prepared

32,630,000

33,378,000

 2.3

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

209,805,368

263,084,207

25.4

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

80,421,000

77,849,000

-3.2

Amount

$224.710

Billion

$214.487

Billion

-4.5

Average refund

 $2,794

$2,755

-1.4

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

 65,907,000

65,020,000

-1.3

Amount

$196.631

Billion

$190.752

Billion

-3.0

Average refund

 $2,983

$2,934

-1.7