Filing Season Statistics for Week Ending Feb. 6, 2015

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.


 

2015 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 2/7/14 and 2/6/15

Individual Income Tax Returns:

2014

2015

% Change

Total Receipts

27,249,000

27,517,000

1.0

Total Processed

26,945,000

27,084,000

0.5

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

26,081,000

26,472,000

1.5

Tax Professionals

12,699,000

12,135,000

-4.4

Self-prepared

13,382,000

14,337,000

7.1

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

85,095,129

101,441,679

19.2

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

19,459,000

19,651,000

1.0

Amount

$64.546

billion

$66.139

billion

2.5

Average refund

$3,317

$3,366

1.5

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

16,976,000

18,647,000

9.8

Amount

$55.815

billion

$63.980

billion

14.6

Average refund

$3,288

$3,431

4.4