Sở Thuế Vụ cung cấp hướng dẫn cho người đóng thuế liên quan đến việc đánh cắp danh tính liên quan đến trợ cấp thất nghiệp

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2021-24, Ngày 1/28/2021

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hôm nay kêu gọi những người đóng thuế nhận được Mẫu Đơn 1099-G cho các khoản trợ cấp thất nghiệp mà họ thực sự không nhận được vì hành vi trộm cắp danh tính hãy liên hệ với cơ quan nhà nước thích hợp của họ để có mẫu đơn được sửa lại.

Các tiểu bang phát hành Mẫu Đơn 1099-G cho người đóng thuế và Sở Thuế Vụ để báo cáo lợi tức chịu thuế, chẳng hạn như tiền hoàn lại hoặc trợ cấp thất nghiệp, đã được các cơ quan nhà nước cấp.

Trong năm 2020, hàng triệu người đóng thuế đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 do mất việc làm hoặc giảm giờ làm việc. Một số người đóng thuế phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp hoặc giảm giờ làm việc đã nộp đơn xin và nhận tiền trợ cấp thất nghiệp từ tiểu bang của họ. Theo luật liên bang, trợ cấp thất nghiệp là lợi tức chịu thuế.

Tuy nhiên, những kẻ lừa đảo cũng lợi dụng đại dịch này bằng cách nộp đơn giả mạo để được bồi thường thất nghiệp bằng cách sử dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp của những cá nhân chưa nộp đơn yêu cầu. Các khoản chi trả được thực hiện do các yêu cầu gian lận này đã đến tay những kẻ trộm cắp danh tính và những cá nhân có tên và thông tin cá nhân bị lấy cắp không nhận được bất kỳ khoản chi trả nào.

Người đóng thuế nhận được Mẫu Đơn 1099-G không chính xác về các khoản trợ cấp thất nghiệp mà họ không nhận được phải liên hệ với cơ quan nhà nước đã cấp để yêu cầu Mẫu Đơn 1099-G được sửa lại cho thấy họ không nhận được những khoản trợ cấp này. Những người đóng thuế không thể nhận được mẫu đơn sửa đổi kịp thời từ các tiểu bang vẫn nên khai thuế chính xác, và chỉ báo cáo lợi tức mà họ nhận được. Mẫu Đơn 1099-G sửa đổi thể hiện không có trợ cấp thất nghiệp trong trường hợp bị đánh cắp danh tính sẽ giúp người đóng thuế tránh bị gửi hóa đơn thuế liên bang bất ngờ đối với lợi tức không được báo cáo.

Sở Thuế Vụ trước đây đã ban hành hướng dẫn theo yêu cầu của các tiểu bang về hướng dẫn về đánh cắp danh tính liên quan đến báo cáo trợ cấp thất nghiệp (tiếng Anh). Mẫu Đơn 1099-G không nên được cấp cho những cá nhân mà các tiểu bang đã xác định là nạn nhân của hành vi trộm cắp danh tính.

Nhận biết các dấu hiệu trộm cắp danh tính

Người đóng thuế không cần phải nộp Mẫu Đơn 14039 Bản Khai Về Việc Bị Mạo Danh, cho Sở Thuế Vụ về Mẫu Đơn 1099-G không chính xác. Bản khai về việc bị mạo danh chỉ nên được nộp nếu tờ khai thuế điện tử của người đóng thuế bị từ chối vì tờ khai sử dụng cùng một số An Sinh Xã Hội đã được nộp.

Xem Trung Tâm Thông Tin Về Trộm Cắp Danh Tính để biết thêm thông tin về các dấu hiệu của hành vi trộm cắp danh tính và các bước cơ bản cần thực hiện.

Ngoài ra, nếu người đóng thuế lo ngại rằng thông tin cá nhân của họ đã bị đánh cắp và họ muốn bảo vệ danh tính của mình khi khai thuế liên bang, họ có thể yêu cầu Số PIN Bảo Vệ Danh Tính (IP PIN) từ Sở Thuế Vụ.

Số PIN Bảo Vệ Danh Tính là một số gồm sáu chữ số giúp ngăn chặn người khác khai thuế bằng số An Sinh Xã Hội của người đóng thuế. Chỉ người đóng thuế và Sở Thuế Vụ mới biết về số IP PIN và bước này giúp Sở Thuế Vụ xác minh danh tính của người đóng thuế khi họ khai thuế điện tử hoặc trên giấy.

Lời nhắc dành cho những người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp: Báo cáo trợ cấp quý vị nhận được khi quý vị khai thuế.

Sở Thuế Vụ nhắc nhở người đóng thuế rằng trợ cấp thất nghiệp phải chịu thuế và họ nên kiểm tra thư của mình để lấy Mẫu Đơn 1099-G. Ở một số tiểu bang, người đóng thuế có thể nhận được Mẫu Đơn 1099-G bằng cách truy cập trang web thất nghiệp của tiểu bang nơi họ đăng ký nhận trợ cấp qua trương mục để lấy thông tin trương mục của họ.

Bắt đầu từ tháng 1/2021, những người nhận trợ cấp thất nghiệp sẽ nhận được Mẫu Đơn 1099-G Các Khoản Chi Trả Nhất Định Của Chính Phủ (tiếng Anh) từ cơ quan chi trả các khoản trợ cấp. Mẫu đơn sẽ hiển thị số tiền trợ cấp thất nghiệp mà họ nhận được trong năm 2020 trong Ô 1 và bất kỳ khoản thuế lợi tức liên bang nào được khấu trừ trong Ô 4. Người đóng thuế báo cáo thông tin này, cùng với lợi tức W-2 của họ, trên tờ khai thuế liên bang năm 2020 của họ. Để biết thêm thông tin về thất nghiệp, hãy xem Trợ Cấp Thất Nghiệp trong Ấn Phẩm 525 (tiếng Anh).