IRS sửa đổi các câu hỏi thường gặp về Tín Thuế Trẻ Em và Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em năm 2021

IR-2022-139, ngày 14 tháng 7 năm 2022

WASHINGTON — Hôm nay, IRS đã ban hành một bộ các câu hỏi thường gặp được sửa đổi về Tín Thuế Trẻ Em năm 2021. Những câu hỏi thường gặp (FAQ) này được công khai trên Tờ Thông Tin 2022-32 PDF, ngày 14 tháng 7 năm 2022.

Các sửa đổi về Câu Hỏi Thường Gặp là:

  • Chủ đề B – Tính Đủ Điều Kiện Đối Với Các Khoản Ứng Trước Tín Thuế Trẻ Em Và Tín Thuế Trẻ Em Năm 2021: Xóa các câu hỏi 7 và đánh số lại câu hỏi 8

Có thêm thông tin về độ tin cậy.

IRS-FAQ