Hàng triệu người đóng thuế được thanh toán lãi trên tiền hoàn thuế

Lời khuyên về thuế trong đại dịch COVID số 2020-111, ngày 31 tháng 8 năm 2020

Vào giữa tháng 8, các khoản thanh toán tiền lãi đã được gửi đến gần 14 triệu người nộp thuế cá nhân. Những người mà nhận được các khoản thanh toán này đã nộp tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2019 của họ trước hạn chót ngày 15 tháng 7 và bị nợ tiền hoàn thuế.

Các khoản thanh toán lãi này trung bình khoảng $18. IRS đã phát hành hầu hết các khoản thanh toán này tách biệt với tiền hoàn thuế.

Hầu hết những người nộp thuế mà nhận được hoàn thuế bằng tiền gửi trực tiếp đều được gửi tiền lãi vào cùng một tài khoản. Những người khác đều nhận được một chi phiếu. Ghi chú trên chi phiếu có nội dung "INT Amount" (Tiền lãi). Điều này xác định khoản tiền đó là một khoản thanh toán lãi trên tiền hoàn thuế.

Các khoản trả lãi này phải chịu thuế. Người nộp thuế đã nhận được một khoản thanh toán này phải báo cáo khoản tiền đó trên tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2020 của họ vào năm tới. IRS sẽ gửi Mẫu 1099-INT (tiếng Anh) cho bất kỳ ai nhận được khoản thanh toán ít nhất là $10.

Khoản thanh toán lãi này là do IRS hoãn hạn khai thuế năm nay đến ngày 15 tháng 7. Thời hạn mới này là do đại dịch COVID-19 và được coi là sự hoãn lại liên quan đến thảm họa. Do đó, luật yêu cầu IRS phải trả lãi tính từ thời hạn khai thuế ban đầu vào tháng 4. Người đóng thuế phải khai thuế thu nhập liên bang năm 2019 của họ muộn nhất là ngày 15 tháng 7 năm 2020, hạn chót để được trả lãi.

Khoản lãi trên tiền hoàn thuế này chỉ áp dụng cho người nộp thuế cá nhân. Các doanh nghiệp không đủ điều kiện.

Truy cập IRS.gov để biết chi tiết về cách tính các khoản thanh toán lãi.

Đăng ký để nhận những Lời khuyên về thuế của IRS (tiếng Anh)