Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Get Tax Help “en Español” at IRS.gov

Summertime Tax Tip 2014-12, July 30, 2014

Request a Transcript or Copy of a Prior Year Tax Return

Summertime Tax Tip 2014-11, July 28, 2014

A Summer Adjustment Can Prevent a Tax-Time Surprise

Summertime Tax Tip 2014-10, July 25, 2014

Five Basic Tax Tips for New Businesses

Summertime Tax Tip 2014-09, July 23, 2014

Top Ten Tax Facts if You Sell Your Home

Summertime Tax Tip 2014-08, July 21, 2014

Special Tax Benefits for Members of the Armed Forces

Summertime Tax Tip 2014-07, July 18, 2014

Tips on Travel While Giving to Charity

Summertime Tax Tip 2014-06, July 16, 2014

Top 10 Reasons to Visit IRS.gov this Summer

Summertime Tax Tip 2014-05, July 14, 2014

Avoid Summertime Tax Scams

Summertime Tax Tip 2014-04, July 11, 2014

IRS Tip Sheet on Gambling Income and Losses

Summertime Tax Tip 2014-03, July 9, 2014

Summer Weddings Mean Tax Changes

Summertime Tax Tip 2014-02, July 7, 2014

What to do if You Get a Notice from the IRS

Summertime Tax Tip 2014-01, July 2, 2014