Bộ Tài Chính và IRS đưa ra các quy tắc được đề xuất về các dự án năng lượng cho cộng đồng có thu nhập thấp

IR-2023-107, ngày 31 tháng 5 năm 2023

WASHINGTON — Bộ Tài Chính và Sở Thuế Vụ hôm nay đã ban hành các quy định được đề xuất (tiếng Anh) cho những người nộp đơn đầu tư vào một số công trình phát điện bằng năng lượng mặt trời và gió.

IRS đã phát hành Thông Báo 2023-17 (tiếng Anh) vào ngày 13 tháng 2 năm 2023, để thiết lập Chương Trình Tín Thuế Thưởng Cho Cộng Đồng Thu Nhập Thấp. Thông Báo 2023-17 cung cấp hướng dẫn ban đầu cho những người nộp đơn trong tương lai muốn được phân bổ giới hạn công suất năng lượng mặt trời và gió đảm bảo công lý môi trường trong niên lịch 2023.

Theo chương trình này, những người nộp đơn đầu tư vào một số công trình phát điện bằng năng lượng mặt trời và gió có thể nộp đơn xin phân bổ giới hạn công suất để tăng số tiền tín thuế đầu tư năng lượng trong năm mà công trình được đưa vào sử dụng.

Các quy định được đề xuất ban hành hôm nay yêu cầu nhận xét về các định nghĩa và yêu cầu nhất định mà Bộ Tài Chính và IRS đang xem xét đưa vào hướng dẫn chương trình sắp tới.

Bộ Tài Chính và IRS yêu cầu nhận xét bằng văn bản hoặc qua phương thức điện tử về tất cả các khía cạnh của các quy tắc được đề xuất trước ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Có thể tìm thêm thông tin trên trang Đạo Luật Giảm Lạm Phát Năm 2022 (tiếng Anh) tại IRS.gov.