Email lừa đảo giả làm 'Văn Phòng Trách Nhiệm Chuyên Nghiệp' của IRS

Ngày 10 Tháng Mười Một, 2011

Quý vị cần biết là có nguy cơ bị gởi email giả để lấy tin tức cá nhân. Đó là tin nhắn tự nhận từ Văn Phòng Trách Nhiệm Chuyên Nghiệp của IRS (IRS Office of Professional Responsibility (tiếng Anh)).

Những điều cần để ý:

  • Hàng chủ đề có dòng chữ Xin số EIN mới.
  • Nội dung tin nhắn chỉ dẫn cho người nhận xin một Số Đăng Ký của Công Ty Mới có liên quan tới các hành động gian lận thực diện dưới tên quý vị.
    • (Lưu ý là dòng chữ ở hàng chủ đề và/hoặc nội dung tin nhắn có thể đọc khác nhau, nhưng phần tin nhắn thì giống nhau.)

Những điều cần làm nếu quý vị nhận được một tin nhắn như vậy:

  1. Đừng trả lời cho người gửi, cũng không bấm vào các nối kết có trong email hoặc cung cấp bất cứ thông tin nào.
  2. Chuyển y nguyên phần tin nhắn như vậy ngay cho chúng tôi tại phishing@irs.gov.
  3. Xem Cách báo cáo và nhận biết việc lừa đảo lấy tin tức cá nhân, gian dối qua email và các trang mạng giả làm IRS.
  4. Nếu quý vị nhận được một email đáng nghi ngờ hoặc phát hiện được một trang mạng giả làm IRS, xin chuyển email hoặc thông tin URL đó tới IRS tại phishing@irs.gov.

Nên nhớ

IRS không khởi sự liên lạc qua email với người dân đóng thuế.