Biwo Eksperyans Kontribyab la

Misyon

Anrichi tout entèraksyon IRS yo atravè yon apwòch ki santre sou kliyan nan tout ajans lan.

Vizyon

Asire tout kliyan IRS yo gen libète pou aji epi jwenn sipò lè yo annafè ak ajans lan.

Apèsi

Biwo Eksperyans Kontribyab la sipèvize epi dirije direksyon estratejik IRS lan pou amelyore eksperyans kontribyab la (an anglè). Nou idantifye opòtinite pou fè amelyorasyon yo pou kontribyab yo ak kominote pwofesyonèl enpo a selon atant kontribyab yo ak tandans endistri yo.

Objektif yo

Biwo Eksperyans Kontribyab la travay ak tout inite biznis IRS epi kowòdone kòt-a-kòt ak Sèvis Defans Kontribyab la (an anglè). Objektif nou se siveye eksperyans kontribyab la epi bay lòt inite òganizasyonèl enfòmasyon ak metòd pou aplike pi bon pratik eksperyans yo. Biwo Eksperyans Kontribyab la idantifye tou, kèk zòn nan pwosesis aktyèl kontribyab yo ap konfronte ki bezwen amelyorasyon kontinyèl, an tan reyèl, pou elimine pàn sistemik yo anvan yo deranje kontribyab yo.

Chwa ak aksè

Pou amelyore Eksperyans Kontribyab IRS la, aplikasyon an vin yon kesyon chwa avèk aksè.

Cha - Ki jan kliyan yo renmen jwenn repons pou kesyon yo? Kontribyab yo ka chwazi jwenn repons sou sitwèb nou an oswa kominike avèk nou anliy oswa nan telefòn. Yo ka pran yon randevou tou pou rankontre nou an pèsòn.

Aksè – Yon bon eksperyans kliyan kòmanse ak, bay kontribyab yo aksè a enfòmasyon ki nesesè pou yo ka konfòme yo ak responsablite fiskal yo. Nou ap ogmante aksè a sèvis yo, fòm ak zouti ki disponib nan plizyè lang (an anglè).

Priyorite estratejik yo

Biwo Eksperyans Kontribyab la jwe yon wòl enpòtan nan efò estratejik pou amelyore sèvis kliyan an nan IRS la Lè nou konsantre sou zòn yo idantifye nan dekrè Prezidan an sou Transfòmasyon Eksperyans Kliyan Federal ak Livrezon Sèvis pou Rebati Konfyans nan Gouvènman anAmelyorasyon nan eksperyans kontribyab la fè pati enpòtan nan Plan Operasyon Lwa sou Rediksyon Enflasyon IRS la.

Ekip jesyon

  • Ofisye Eksperyans Chèf Kontribyab - Fumi Tamaki
  • Depite Ofisye Eksperyans Chèf Kontribyab - Courtney Kay-Decker

Resous ak zouti yo

Plan Operasyon Estratejik Lwa sou Rediksyon Enflasyon IRS (an anglè) 

Dekrè Egzekitif sou Transfòmasyon Eksperyans Kliyan Federal ak livrezon Sèvis pou rebati konfyans nan gouvènman an - Mezon Blanch lan (an anglè)

Efò kontinyèl IRS lan pou Amelyore Sèvis pou divès kominote yo

Angajman nou pou sèvi yon nasyon divès

IRS ap amelyore eksperyans kontribyab la (an anglè)

Priyorite 2 Ajanda Jesyon Prezidan an (PMA), Bay Sèvis Federal ak Eksperyans Kliyan ki Bon anpil, Ekitab, epi Sekirize (an anglè)

Piblikasyon 5136, Gid Sèvis IRS yo (an anglè)PDF