Tranzaksyon monnen vityèl yo ki taks sou yo dapre lalwa menm jan ak tranzaksyon sou nenpòt lòt pwopriyete. Kontribyab ki ap fè tranzaksyon monnen vityèl yo ap genyen pou yo rapòte tranzaksyon sa yo nan deklarasyon taks yo.

Kisa Monnen Vityèl la ye?

Monnen vityèl la se yon reprezantasyon dijital yon valè ki fonksyone antanke yon mwayen pou fè echanj, yon inite kont, ak/oswa yon rezèv valè. Nan kèk anviwònman, li fonksyone tankou monnen “reyèl” (sa vle di, monnen pyès ak papye Etazini oswa nenpòt lòt peyi kote yo legal, sikile epi sèvi epi aksepte kòm mwayen echanj nan peyi kote yo bay li a), men li pa legal Ozetazini. Kriptomonnen se yon monnen vityèl ki sèvi avèk kriptografi pou valide ak sekirize tranzaksyon nimerik ki fèt sou rejis ki distribye, tankou yon blòkchenn (blockchain).

Monnen vityèl ki gen yon ekivalan an monnen reyèl, oswa ki konpòte l tankou yon ranplasan monnen reyèl, rele monnen vityèl “konvètib”. Bitcoin se yon ekzanp monnen vityèl konvètib. Itilizatè yo kapab fè echanj nimerik avèk Bitcoin epi yo kapab achte, oswa chanje an dola ameriken, ewo, ak lòt monnen reyèl oswa vityèl.

Konsekans Fiskal yo

Vant oswa lòt echanj monnenn vityèl yo, oswa itilizasyon monnen vityèl yo pou peye pwovizyon oswa sèvis, oswa jere monnen vityèl yo tankou yon envestisman, genyen konsekans fiskal ki ka bay responsablite fiskal jeneralman.

IRS la bay Avi IRS 2014-21 (an anglè), IRB 2014-16, kòm gid pou patikilye yo ak biznis yo sou tretman fiskal tranzaksyon k ap fèt avèk monnen vityèl yo.

IRS la te pibliye tou, Kesyon yo Poze Souvan sou Tranzaksyon Monnen Vityèl yo (an anglè) pou patikilye ki kenbe kriptomonnen tankou yon aktif epi ki pa angaje yo nan komès oswa biznis vann kriptomonnen an.

Plis Enfòmasyon

Pou plis enfòmasyon konsènan prensip fiskal ki aplike pou monnen vityèl yo, ou kapab refere ou tou nan Piblikasyon IRS sa yo annapre a: