Kijan pou reklame yon kredi enpo pou machin pwòp

Sèvi ak etap sa yo pou reklame kredi enpo pou machin pwòp, ki gen ladan l fason pou asire w ou jwenn yon rapò sou tan-lavant ki dokimante acha w la.

Etap 1: Tcheke kalifikasyon

Asire w ou satisfè kritè ki nesesè yo antanke achtè, ak mak ak modèl ou planifye achte a kalifye pou yon kredi.

Veyikil yo achte pou itilizasyon komèsyal yo swiv yon pwosesis diferan epi yo pa mande vandè a pou l bay yon rapò sou tan lavant lan.

Etap 2: Achte machin

Lè w achte machin nan:

  1. Konfime ak vandè a machin ou te chwazi a elijib pou kredi a.
  2. Chwazi ki lè pou w pran kredi a:

Pou jwenn plis enfòmasyon sou fason pou transfere yon kredi, gade Kesyon yo poze souvan sou transfè Nouvo Kredi Veyikil Pwòp ak Kredi Veyikil Pwòp dezyèm men (an anglè).

Etap 3: Jwenn yon rapò sou tan-lavant

Lè w pran veyikil la, vandè a dwe ba w yon rapò tan-lavant ak yon kopi konfimasyon IRS bay lè li aksepte rapò tan-lavant-la. Sa a ba ou:

  • Prèv kalifikasyon ou achte pou kredi a, kantite kredi ki disponib pou VIN espesifik w ap achte a, epi si kredi a te transfere bay dilè a.
  • Konfimasyon dilè a rapòte vant lan bay IRS nan peryòd 3 jou ki nesesè yo.

Si w gen yon kopi sou papye rapò tan lavant ou a, ale nan Etap 5.

Si w pa t resevwa yon rapò tan-lavant, ale nan Etap 4.

Etap 4: Si w pa t resevwa yon rapò sou tan-lavant: Kontakte vandè w la

Si w pa t resevwa yon rapò sou tan-lavant nan moman acha a oswa ou pèdi li, kontakte vandè a pou jwenn yon kopi rapò a.

Si w pa ka jwenn yon kopi nan men vandè a pou plis pase 3 jou depi dat ou achte a, ale nan Etap 5.

Etap 5: Ranpli Fòmilè 8936 ak deklarasyon enpo w la

Ou pa bezwen yon kopi enprime rapò tan-lavant lan pou kalifye pou kredi a.

Sepandan, w ap bezwen ranpli Fòm 8936, Kredi veyikil propre (an anglè) lè w depoze deklarasyon enpo w pou ane ou te pran posesyon veyikil la. Ou dwe ranpli fòm nan si w te transfere kredi a nan moman vant lan, oswa si w ap reklame kredi a sou deklarasyon w.

Si yo rejte deklarasyon an akòz Fòm 8936 la, asire w VIN nan te antre kòrèkteman. Remake byen pa gen lèt "O", "Q" oswa "I" nan yon VIN. Si VIN nan te antre kòrèkteman epi w kwè veyikil la elijib, atache yon dosye oswa yon eksplikasyon pou pwouve acha a anvan ou resoumèt deklarasyon an.