Hãy sử dụng các bước này để yêu cầu các khoản tín thuế cho xe sạch, bao gồm cách đảm bảo bạn nhận được báo cáo về thời điểm bán hàng ghi lại giao dịch mua hàng của bạn.

Bước 1: Kiểm tra tính đủ điều kiện

Hãy đảm bảo rằng bạn đáp ứng các tiêu chí cần thiết với tư cách là người mua cũng như hiệu và mẫu bạn dự định mua đủ điều kiện cho tín thuế.

Xe được mua để sử dụng cho mục đích thương mại tuân theo một quy trình khác và không yêu cầu người bán cung cấp báo cáo về thời điểm bán.

Bước 2: Mua xe

Khi bạn mua xe:

  1. Xác nhận với người bán chiếc xe bạn đã chọn có đủ điều kiện nhận tín thuế.
  2. Chọn thời điểm nhận tín thuế:

Để biết thêm thông tin về cách chuyển tín thuế, hãy xem Các câu hỏi thường gặp về việc chuyển Tín thuế Xe sạch mới và Tín thuế Xe sạch đã sở hữu trước đây (tiếng Anh).

Bước 3: Lấy báo cáo thời gian bán hàng

Khi bạn sở hữu chiếc xe, người bán phải cung cấp cho bạn báo cáo về thời gian bán và bản sao xác nhận mà IRS cung cấp khi chấp nhận báo cáo về thời gian bán. Điều này mang lại cho bạn:

  • Bằng chứng về việc mua hàng của bạn đủ điều kiện nhận tín thuế, số tiền tín thuế có sẵn cho số VIN cụ thể mà bạn đang mua và liệu tín thuế có được chuyển cho đại lý hay không.
  • Xác nhận rằng đại lý đã báo cáo việc bán hàng cho IRS trong khoảng thời gian 3 ngày được yêu cầu.

Nếu bạn có bản sao giấy của báo cáo thời gian bán hàng, hãy chuyển sang Bước 5.

Nếu bạn không nhận được báo cáo thời gian bán hàng, hãy chuyển sang Bước 4.

Bước 4: Nếu bạn không nhận được báo cáo thời gian bán hàng: Hãy liên hệ với người bán của bạn

Nếu bạn không nhận được báo cáo thời gian bán hàng tại thời điểm mua hoặc bạn làm mất báo cáo, hãy liên hệ với người bán để nhận bản sao của báo cáo.

Nếu bạn không thể nhận được bản sao từ người bán và đã hơn 3 ngày trôi qua kể từ ngày mua, hãy chuyển sang Bước 5.

Bước 5: Nộp Mẫu 8936 cùng với tờ khai thuế của bạn

Bạn không cần bản in của báo cáo thời gian bán hàng để đủ điều kiện nhận tín thuế.

Tuy nhiên, bạn sẽ cần phải nộp Mẫu 8936, Tín thuế cho Xe sạch (tiếng Anh) khi nộp tờ khai thuế cho năm bạn nhận xe. Bạn phải nộp mẫu này cho dù bạn đã chuyển tín thuế vào thời điểm bán hay bạn đang yêu cầu tín thuế trên tờ khai thuế của bạn.

Nếu tờ khai thuế bị từ chối do Mẫu 8936, hãy đảm bảo rằng số VIN được nhập chính xác. Lưu ý rằng không có chữ cái “O”, “Q” hoặc “I” trong số VIN. Nếu số VIN được nhập chính xác và bạn tin rằng xe đủ điều kiện, hãy đính kèm tệp hoặc phần giải thích để chứng minh việc mua hàng trước khi nộp lại tờ khai.