Nouvo Chanjman nan Pwogram Ajan Akseptans pou ITIN LAN

IRS  revize  pwosedi ki gen pou wè ak  pwosesis  aplikasyon pou Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl Peyè Taks (ITIN an angle).  Peyè taks yo ak reprezantan yo ta dwe ekzamine chanjman sa yo anvan yo mande yon ITIN:

Chanjman nan pwogram CAA a pou 2020

 • Sèvis Revni Entèn (Internal Revenue Service (IRS) te fè yon chanjman nan lis kalite dokiman Ajan Akseptans Sètifikasyon ( Certifying Acceptance Agents, CAAs) ki gen otorizasyon pou otantifye ak soumèt Nimewo Idantifikasyon Kontribyab Endividyèl ( Individual Taxpayer Identification Number, ITIN) aplikasyon kliyan yo. Yon odit resan Enspektè Jeneral Trezò pou Administrasyon Fiskal te twouve pa gen okenn fòmasyon syantifik sou kat idantifikasyon militè etranje ki disponib pou CAA yo.

  Selon rezilta sa yo, IRS te elimine kat idantifikasyon militè etranje a nan lis 13 kalite dokiman yon CAA ka otantifye pou yon aplikasyon ITIN. Kat idantifikasyon militè etranje yo reprezante yon ti kras pousantaj nan kantite dokiman aplikan yo soumèt. Apre nou mete chanjman pwopoze a an plas, aplikan yo pral kontinye kapab itilize dokiman sa yo pou jwenn ITIN yo si yo prezante yo dirèkteman bay IRS swa pa lapòs oswa fas-a-fas nan yon Sant Asistans Kontribyab.
   
 • Chanjman nan Pwosesis Sètifikasyon an (2016)
  Ajan Akseptans Sètifye yo (AAS) ap gen otorizasyon koulye a pou yo sètifye paspò ak batistè depandan yo. AAS ava kontinye sètifye idantifikasyon dokiman pou kandida primè ak segondè. Fòmilè W-7 (COA), Sètifika Verifikasyon pou Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl Peyè Taks pou IRS, fèt pou tache nan chak Fòmilè W-7, sa ki va pèmèt verifye ke yo te revize dokimantasyon orijinal la osnon kopi sètifye ki soti nan ajans ki te pwodui li. AAS yo ap gen pou tache epi voye bay IRS, kopi tout dokimantasyon ki ekzamine ak Fòmilè W-7, Sètifikasyon Verifikasyon.

  AA ak AAS yo ava sonje ke se pou yo fè yon entèvyou sou plas ak chak kandida (primè, segondè ak depandan) pou konplete aplikasyon an. Konferans nan videyo ( tankou Skype) kapab itilize si AAS la gen dokiman idantifikasyon orijinal yo pandan entèvyou a.
   
 • Aplikasyon pou Ajan Akseptans ITIN ap resevwa pandan tout ane a (2016)
  Fòmilè 13551 Aplikasyon pou patisipe nan Pwogram Ajan Akseptans pou IRS, ap aksepte koulye pandan tout ane a.
   
 • Rekritman Ajan Akseptans Sètifye (2016)
  Sèvis sa a ap rekrite Ajan Akseptans Sètifye. Objektif la, se ogmante disponibilite sèvis endividyèl ITIN nan tout peyi a, espesyalman nan kominote kote yo itilize ITIN yo anpil. Yon Ajan Akseptans Sètifye, se yon moun osnon yon entite (biznis oubyen òganizasyon) ki, dapre yon akò ekri ak IRS, otorize pou ede yon moun ak lòt etranje ki pa kalifye pou resevwa yon Nimewo Sekirite Sosyal, men ki bezwen yon Nimewo Idantifikasyon pou taks (NIT), pou soumèt Fòmilè 1040 ak lòt kalandriye taks. Ajan Akseptans Sètifye a fasilite pwosesis aplikasyon an lè yo ekzamine tout dokiman yo, sètifye idantite lè yo kapab e voye fòmilè yo konplè bay IRS. .

  Gen kat etap tout kandida ki nouvo osnon k ap renouvle fèt pou pran.
  1. Konplete Fòmilè - 13551 (PDF), Aplikasyon IRS pou patisipe nan yon Pwogram Ajan Akseptans IRS, e tache kat anprent dijital ou
  2. Konplete Acceptance Agent training PPTX, (Fòmasyon pou Ajan Akseptans (an Anglè) PPT) obligatwa a, enprime l, siyen l epi soumèt fòmilè sètifikasyon an.
  3. Tache fòmilè sètifiksayon pou chak reprezantan otorize (moun ki endike nan blòk 5 aplikasyon an) nan Fòmilè 13551
  4. Konplete forensic training ( Fòmasyon nan medsin legal (an Anglè)) epi prezante IRS yon sètifika finisman fòmasyon an. (Kandida pou AAS sèlman)

Yon diplis:

 • Aplikasyon ki resevwa san fòmilè sètifikasyon an p ap ekzamine.
 • Tout Ajan Akseptans fèt pou soumèt omwens senq aplikasyon W-7 chak ane pou yo ka rete nan pwogram lan.
 • Yon fwa aplikasyon an resevwa, IRS ava fè verifikasyn sou antesedan moun lan ak sou dosye li nan respekte lwa fiskal yo.

Voye Fòmilè 13551 nan adrès sila, ansanm ak kat anprent dijital ou, osnon prèv kondisyon pwofesyonèl ou si sa nesesè, dokimantasyon legal ak tout lòt sètifikasyon obligatwa:

Internal Revenue Service
3651 S. IH 35
Stop 6380 AUSC
Austin, TX 78741

Lòt kondisyon adisyonèl pou Ajan Akseptans yo

 • Fòmasyon
  Pou asire Ajan Akseptans yo gen zouti yo bezwen pou fè travay yo, tout kandida ki nouvo, osnon k ap renouvle fèt pou konplete yon fòmasyon obligatwa. Sesyon fòmasyon yo disponib nan adrès sila: ITIN AA-CAA Online Pre-ApplicationTrainingPowerPoint (an Anglè) PPT. Nouvo AAS yo ak sa k ap renouvle yo, yo menm tou fèt pou konplete Dokiman ofisyèl sou fòmasyon medikal la pou yo ka vin gen kapasite pou determine si dokiman idantifikasyon yo otantik. Sètifika original finisman fèt pou tache nan Fòmilè 13551, Aplikasyon pou patisipe nan Pwogram IRS pou Ajan Akseptans lan. Pou plis enfòmasyon, tcheke adrès sa a: Forensic Training (an Anglè).
 • Ekzamen pou veriye ke règ yo respekte
  IRS pral òganize yon seri ekzamen pou verifye respè règ yo. Ekzamen yo ap fèt sou plas e pa korespondans. Ajan Akseptans Sètifye yo ap gen obligasyon pou kolabore ak verifikasyon IRS yo ansanm ak demann enfòmasyon ki soti nan Biwo Enspektè Jeneral pou Administrasyon fiskal la, osnon Biwo Gouvenman an pou Verifikasyon Reskonsablite. Pwogram lan ka kanpe si sa pa fèt.
   
 • Règ kalite
  Tout Ajan Akseptans ap gen pou respekte nouvo règ sou kalite ke IRS kreye e ap swiv. Nouvo règ sa yo ap konsantre sou kalite chak Fòmilè W-7 Ajan an prezante; e yap gen pou detèmine tou si Ajan yo respekte dispozisyon ak kondisyon ki nan Akò Ajan Akseptans la.

Objektif chanjman ak kondisyon sa yo, se bay Pwogram ITIN lan jarèt e amelyore sèvis pou Ajan Akseptans yo ak kliyan yo. Kesyon sou Pwogram Ajan Akseptans ITIN IRS la dwe al jwenn seksyon Politik ITIN lan pa imel nan adrès sila: ITINProgramOffice@irs.gov