Nouvo Chanjman nan Pwogram Ajan Akseptans pou ITIN LAN

Rapèl sou Pwogram Ajan Akseptans yo

 • Sèvis Revni Entèn (Internal Revenue Service (IRS) te fè yon chanjman nan lis kalite dokiman Ajan Akseptans Sètifikasyon (Certifying Acceptance Agents, CAAs) ki gen otorizasyon pou otantifye ak soumèt Nimewo Idantifikasyon Kontribyab Endividyèl (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN) aplikasyon kliyan yo. Yon odit resan Enspektè Jeneral Trezò pou Administrasyon Fiskal te twouve pa gen okenn fòmasyon syantifik sou kat idantifikasyon militè etranje ki disponib pou CAA yo.

  Selon rezilta sa yo, IRS te elimine kat idantifikasyon militè etranje a nan lis 13 kalite dokiman yon CAA ka otantifye pou yon aplikasyon ITIN. Kat idantifikasyon militè etranje yo reprezante yon ti kras pousantaj nan kantite dokiman aplikan yo soumèt.  Aplikan yo kapab kontinye itilize dokiman sa yo pou jwenn ITIN yo si yo prezante yo dirèkteman bay IRS swa pa lapòs oswa fas-a-fas nan yon Sant Asistans Kontribyab.
   
 • Pwosesis Sètifikasyon Dokiman

  CAA kapab otantifye tout dokiman idantifikasyon pou premye ak dezyèm aplikan. Pou depandan yo, yo kapab otantifye sètifye paspò ak batistè; men, yo dwe voye orijinal oswa kopi sètifye tout lòt dokiman yo dirèk bay IRS la. Fòmilè W-7 (COA), Sètifika Verifikasyon pou Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl Peyè Taks pou IRS, fèt pou tache nan chak Fòmilè W-7, sa ki va pèmèt verifye ke yo te revize dokimantasyon orijinal la osnon kopi sètifye ki soti nan ajans ki te pwodui li.

  AA ak AAS yo ava sonje ke se pou yo fè yon entèvyou sou plas ak chak kandida (primè, segondè ak depandan) pou konplete aplikasyon an. Konferans nan videyo ( tankou Skype) kapab itilize si AAS la gen dokiman idantifikasyon orijinal yo oswa kopi sètifye yo ki soti nan ajans lan nan men yo pandan entèvyou a.
   
 • N ap Aksepte Aplikasyon pou Ajan Akseptans ITIN Pandan Tout Ane a
  Nou aksepte Fòmilè 13551, Aplikasyon pou patisipe nan Pwogram Ajan Akseptans pou IRS, pandan tout ane a.
   
 • Rekritman Ajan Akseptans Sètifye
  Sèvis sa a ap rekrite Ajan Akseptans Sètifye. Objektif la, se ogmante disponibilite sèvis endividyèl ITIN nan tout peyi a, espesyalman nan kominote kote yo itilize ITIN yo anpil. Yon Ajan Akseptans Sètifye, se yon moun osnon yon antite (biznis oubyen òganizasyon) ki, dapre yon akò ekri ak IRS, otorize pou ede yon moun ak lòt etranje ki pa kalifye pou resevwa yon Nimewo Sekirite Sosyal, men ki bezwen yon Nimewo Idantifikasyon Kontribyab(TIN), pou soumèt Fòmilè 1040 ak lòt barèm fiskal. Ajan Akseptans Sètifye a fasilite pwosesis aplikasyon an lè yo ekzamine tout dokiman yo, sètifye idantite lè yo kapab e voye fòmilè yo konplè bay IRS. 

  Gen kat etap tout kandida ki nouvo osnon k ap renouvle fèt pou pase.
  1. Konplete Fòmilè 13551(an anglè)PDF, Aplikasyon IRS pou patisipe nan yon Pwogram Ajan Akseptans IRS, e tache kat anprent dijital ou
  2. Konplete Fòmasyon pou Ajan Akseptans (an Anglè)PPTX obligatwa a, enprime l, siyen l epi soumèt fòmilè sètifikasyon an.
  3. Tache fòmilè sètifiksayon pou chak reprezantan otorize (moun ki endike nan blòk 5 aplikasyon an) nan Fòmilè 13551
  4. Konplete Fòmasyon nan medsin legal (an Anglè) epi prezante IRS yon sètifika finisman fòmasyon an. (Kandida pou CAA sèlman)

Yon diplis:

 • Aplikasyon nouresevwa san fòmilè sètifikasyon an (yo) p ap ekzamine.
 • Tout Ajan Akseptans fèt pou soumèt omwen senk aplikasyon W-7 chak ane pou yo rete nan pwogram nan.
 • Depi nou fin resevwa aplikasyon an, IRS ava fè verifikasyon sou antesedan moun nan ak sou dosye li nan respè lwa fiskal yo.

Voye Fòmilè 13551 nan adrès sila, ansanm ak kat anprent dijital ou, osnon prèv kondisyon pwofesyonèl ou si sa nesesè, dokimantasyon legal ak tout lòt sètifikasyon obligatwa:

Internal Revenue Service
3651 S. IH 35
Stop 6380 AUSC
Austin, TX 78741

Lòt kondisyon adisyonèl pou Ajan Akseptans yo

 • Fòmasyon

  Pou asire Ajan Akseptans yo gen zouti yo bezwen pou fè travay yo, tout kandida ki nouvo, osnon k ap renouvle fèt pou konplete yon fòmasyon pou Ajan Akseptans ITIN (an anglè)PPTX obligatwa. Sesyon fòmasyon yo disponib sou entènèt. Nouvo CAA yo ak sa k ap renouvle yo, yo menm tou fèt pou konplete Dokiman ofisyèl sou fòmasyon medikal la pou yo ka vin gen kapasite pou detèmine si dokiman idantifikasyon yo otantik. Sètifika original finisman fèt pou tache nan Fòmilè 13551, Aplikasyon pou patisipe nan Pwogram IRS pou Ajan Akseptans lan. Pou plis enfòmasyon, tcheke adrès sa a: Fòmasyon Medsin Legal (an Anglè).
   
 • Ekzamen pou veriye ke règ yo respekte

  IRS pral òganize yon seri ekzamen pou verifye respè règ yo. Ekzamen yo ap fèt sou plas e pa korespondans. Ajan Akseptans Sètifye yo ap gen obligasyon pou kolabore ak verifikasyon IRS yo ansanm ak demann enfòmasyon ki soti nan Biwo Enspektè Jeneral pou Administrasyon fiskal la, osnon Biwo Gouvenman an pou Verifikasyon Reskonsablite. Pwogram nan ka kanpe si sa pa fèt.
   
 • Règ kalite

  Tout Ajan Akseptans ap gen pou respekte nouvo règ sou kalite ke IRS kreye e ap swiv. Nouvo règ sa yo ap konsantre sou kalite chak Fòmilè W-7 Ajan an prezante; e yap gen pou detèmine tou si Ajan yo respekte dispozisyon ak kondisyon ki nan Akò Ajan Akseptans la.

Objektif chanjman ak kondisyon sa yo, se bay Pwogram ITIN lan jarèt e amelyore sèvis pou Ajan Akseptans yo ak kliyan yo. Kesyon sou Pwogram Ajan Akseptans ITIN IRS la dwe al jwenn seksyon Politik ITIN lan pa imèl nan adrès sila: ITINProgramOffice@irs.gov