Prepare pou ane pwochèn: Estimatè Prelèvman Enpo IRS ede asire n rediksyon yo kòrèk pou 2024

IR-2024-112, 17 avril 2024

WASHINGTON IRS ankouraje kontribyab yo pou yo itilize Estimatè Prelèvman IRS la pou asire yo kantite prelèvman enpo yo kòrèk nan peman ane 2024 yo.

Zouti dijital sa a bay travayè yo, kontraktè yo ak moun ki pran retrèt men ki gen revni salè, yon resous ki fasil pou itilize pou byen ajiste kantite enpo sou revni yo prelve nan salè yo.

Estimatè Prelèvman Enpo a pral ede kontribyab yo evite rezilta endezirab an 2024 si ranbousman an pou deklarasyon 2023 yo te twò gwo, twò piti oswa si yo te resevwa yon montan enpo sipriz.

Avantaj lè w itilize Estimatè a

Pou moun k ap travay, prelèvman fè referans a kantite lajan enpo federal sou revni yo retire nan chèk yo. Kontribyab yo ka itilize rezilta Estimatè Prelèvman Enpo a pou deside si yo ta dwe ranpli yon nouvo Fòm W-4 epi remèt li bay patwon yo. Pwosesis sa a kapab, pa egzanp:

  • Asire yo prelve montan enpo kòrèk la, pou anpeche yon bòdwo enpo sipriz oswa penalite pandan sezon enpo a, epi
  • Deside si w ap diminye rediksyon enpo a alavans, ogmante peman ou jwenn nan epi ou ka diminye nenpòt ranbousman enpo nan fen ane fiskal la.

Ki lè kontribyab yo ta dwe itilize zouti sa a?

IRS sijere kontribyab yo revize prelèvman yo omwen yon fwa chak ane. Pou nenpòt moun ki fèk fè deklarasyon ane 2023 yo, kounye a se yon moman ideyal pou fè sa. Li fè sans tou pou n itilize zouti sa a apre evènman enpòtan nan lavi a, tankou maryaj, divòs, achte yon kay oswa fè yon timoun.

Lè w ap itilize estimatè prelèvman an, kontribyab yo ta dwe konsidere tout fòm revni, ki gen ladan l travay a tan pasyèl, lòt travay oswa vann machandiz oswa sèvis yo rapòte souvan sou Fòm 1099-K.

Ki dosye ki nesesè?

Rezilta Estimatè Prelèvman Enpo a ap kòrèk toudepan de enfòmasyon ki itilize a. Pou ede fè sa, IRS rekòmande kontribyab yo rasanble:

  • Deklarasyon salè ki pi resan yo, epi si yo marye, pa konjwen yo tou,
  • Enfòmasyon pou lòt sous revni, ak
  • Deklarasyon enpo sou revni ki pi resan yo an 2023, si sa posib.

Byemke Estimatè Prelèvman Enpo a travay pou pifò kontribyab, moun ki gen sitiyasyon enpo pi konplike yo ta dwe sèvi ak enstriksyon ki nan Piblikasyon 505, Prelèvman Enpo ak Estimasyon Enpo (an anglè). Sa gen ladan l kontribyab ki dwe minimòm enpo altènatif oswa kèk lòt enpo, ak moun ki gen pwofi kapital alontèm oswa dividann kalifye.

Lòt enfòmasyon