Douzèn Delwayal: Moun ki gen gwo revni ki vilnerab devan konplo fiskal ilegal; fè fas ak risk ki genyen nan move dediksyon don atizay, restan anwite fidisi charitab, lavant vèsman monetize

IR-2024-104, 10 Avril 2024

WASHINGTON — Nan kad kanpay Douzèn Delwayal (an anglè) la, Sèvis Revni Entèn lan te avèti moun rich yo sou twa pyèj fiskal pwomotè malonèt ak fo pratisyen taks kreye pou yo.

Pou moun ki gen gwo revni, yo ka ap sib prefere pou yon varyete konplo ak estrateji taks agresif ki fèt pou diminye taks. Sa ka pran plizyè fòm diferan, sòti nan dediksyon don atizay ki wo yo pou rive nan restan anwite fidisi charitab agresif ak abri detaye, ki fè manèv pou retade peman pwofi sou pwopriyete.

Komisyonè IRS Danny Werfel te di: “Kontribyab ki gen gwo revni yo kapab vilnerab pou yo antre nan konplo agresif ak anak sa yo. "Kontribyab yo ta dwe pran anpil prekosyon avèk mannèv fiskal ki sanble twò bon pou yo vre yo. Fè atansyon ak piblisite pou estrikti fiskal ki sanble ideyal ki defòme lwa fiskal yo epi ki ki te viktim yo ak penalite taks sivil oswa kriminèl yo."

Werfel te ajoute: “Gen risk k ap ogmante pou kontribyab yo antre nan plan agresif yo pandan IRS ap kontinye akselere epi elaji travay sou konfòmite nou an ki enplike moun ki gen gwo revni yo.” "IRS raple kontribyab yo ke konte sou yon pwofesyonèl taks endepandan oswa legal kapab ede evite pwoblèm ak pwomotè agresif yo."

Sa a make dizyèm jou nan seri espesyal Douzèn Delwayal la. Lis Douzèn Delwayal anyèl la gen ladann yon lis fwod ak plan ki ka mete kontribyab yo ak pwofesyonèl taks yo an danje. Lis la se pa yon dokiman legal ni yon priyorite fòmèl ranfòsman. Efò edikasyon an fèt pou ogmante konsyantizasyon ak pwoteje kontribyab yo ak pwofesyonèl taks yo kont anak ak konplo fiskal komen yo.

Move dediksyon don atizay

Gen fason pou kontribyab yo byen reklame don atizay. Men, gen kèk pwomotè san eskripil ki sèvi ak solisitasyon dirèk pou pwomèt valè atizay ki sanble twò bon pou yo vre.

Pwomotè sa yo ankouraje kontribyab yo achte divès kalite atizay, souvan nan yon pri "rabè". Pri sa a ka gen ladan l tou, sèvis adisyonèl nan men pwomotè a, tankou depo, anbake ak fè aranjman pou evalyasyon an ak don nan atizay la. Pwomotè a pwomèt atizay la vo pi plis anpil pase pri acha a.

Konplo sa yo fèt pou ankouraje achtè yo fè don atizay la apre yo fin tann omwen yon ane, epi reklame yon dediksyon taks pou yon valè ogmante yo pretann ki se valè mache jis la, ki pi plis anpil pase sa yo te peye pou travay atistik la. Pwomotè yo ka sijere kontribyab yo bay atizay chak ane epi pèmèt yo achte yon kantite atizay ki garanti yon kantite lajan dediktib espesifik. Pwomotè yo ka menm fè aranjman pou sèten òganizasyon charitab pran don yo.

IRS gen yon ekip Evalyatè ki resevwa fòmasyon pwofesyonèl nan sèvis evalyasyon atizay (an anglè) ki bay IRS ak kontribyab yo asistans ak konsèy sou kesyon evalyasyon pwopriyete ki anrapò ak pwopriyete pèsonèl ak travay atistik.

"Kreyativite nan atizay se yon bèl bagay, men kreyativite agresif nan dediksyon don atizay ka pentire yon move foto pou moun yo rale nan eskwokri sa yo," Werfel te di. "Sa a se yon lòt egzanp kote moun yo ta dwe fè atansyon nan sa ki gen pou wè avèk maketing ak pwomosyon agresif yo. Gen fason lejitim pou reklame yon don atizay, men kontribyab yo ta dwe fè atansyon pou konprann règ yo epi veye valè ki wo yo oswa evalyasyon doutab yo. Bote pa toujou nan je moun k ap gade a nan sa ki gen pou wè avèk dediksyon taks nan atizay."

Restan anwite fidisi charitab

Restan anwite fidisi charitab yo (CRAT) (an anglè) se fidisi irevokab ki pèmèt moun bay byen yo nan charite, epi tire revni anyèl pou lavi oswa pou yon peryòd tan espesifik. IRS egzamine restan anwite fidisi charitab yo pou l asire l yo rapòte kòrèkteman revni ak distribisyon fidisi a bay benefisyè yo, ranpli dokiman taks obligatwa yo, epi swiv lwa ak règ aplikab yo. Yon CRAT peye yon montan dola espesifik chak ane.

Malerezman, pafwa mal itilize fidisi sa yo pou elimine pwofi kapital.

Men ki jan sa fèt. Yo transfere pwopriyete ki apresye a nan yon CRAT. Kontribyab yo mal reklame transfè a nan byen ki apresye ki nan CRAT la, ki bay byen sa yo yon baz ki pi wo, nan valè mache jis la kòm si yo te vann li bay fidisi a. Lè sa a, CRAT la vann pwopriyete a, men li pa jwenn benefis akòz baz ogmante yo reklame a. Lè sa a, CRAT la sèvi ak lajan an pou achte yon sèl prim imedya anwite (SPIA). Lè sa a, benefisyè a deklare kòm revni, sèlman yon ti pòsyon nan anwite li te resevwa nan men SPIA a. Atravè yon move aplikasyon nan lwa ki gen rapò ak CRATs, benefisyè a trete peman ki rete a kòm yon pòsyon eskli ki reprezante yon retou nan envestisman an, yo pa dwe okenn taks sou li. Kontribyab ki chèche reyalize rezilta ki pa kòrèk sa a fè sa lè yo mal aplike règ yo.

Vant pa vèsman monetize (monetized installment sales)

Pwomotè yo jwenn kontribyab k ap chèche ranvwaye rekonesans pwofi sou vant pwopriyete ki apresye a, epi òganize yon refij abizan pandan y ap vann yo nan vant pa vèsman monetize (monetized installment sales). Tranzaksyon sa yo fèt lè gen yon entèmedyè ki achte yon byen apresye nan men yon vandè pou yon obligasyon vèsman, ki prevwa pèman enterè yo sèlman anjeneral, kote prensipal la touche nan fen peryòd la.

Nan aranjman sa yo, vandè a jwenn pi plis nan pataj pwodui yo, men li retade nan yon move fason, rekonesans pwofi sou pwopriyete apresye a jiska pèman final vant pa vèsman an, yo souvan prevwa pou plizyè lane annapre.

Denonse fwod fiskal

Nan kad efò konsyantizasyon Douzèn Delwayal la, IRS ankouraje moun yo denonse moun k ap ankouraje konplo fiskal malonèt ak abizif osi byen ke moun k ap prepare deklarasyon taks ki fè espre prepare deklarasyon malonèt yo.

Pou denonse yon konplo fiskal abizif oswa yon moun k ap prepare deklarasyon taks, moun yo ta dwe itilize Fòm 14242 sou Entènèt – Denonse Pwomosyon oswa Preparatè Taks Abizif Sispèk yo (an anglè), oswa pa lapòs oswa fakse yon Fòm 14242 (an anglè)PDF ranpli ak nenpòt materyèl sipò bay Sant Devlopman Santral IRS la nan Biwo Envestigasyon sou Pwomotè a.

Kourye:

Internal Revenue Service Lead Development Center
Stop 
MS5040
24000 Avila Road
Laguna Niguel, California
92677-3405
Faks: 877-477-9135

Altènativman, kontribyab yo ak pratisyen taks yo ka voye enfòmasyon yo nan Biwo Denonsyasyon IRS (an anglè) la pou yon posib prim lajan. Pou jwenn plis enfòmasyon, gade Konplo Fiskal Abizif ak Preparatè Deklarasyon Taks Abizif (an anglè).