Dirty Dozen: IRS avèti sou fo òganizasyon charitab k ap eksplwate jenerozite kontribyab yo

IR-2024-92, 4 avril 2024

WASHINGTON — Nan sizyèm pati magouy fiskal Dirty Dozen (an anglè) pou ane 2024, Internal Revenue Service te avèti kontribyab yo konsènan gwoup ki pretann yo se òganizasyon charitab pou jwenn don nan men kontribitè san mefyans yo.

Nan katastwòf natirèl ak lòt evènman trajik, li komen pou moun ki gen konpasyon bay lajan pou ede viktim yo. Malerezman, magouyè yo souvan itilize fo òganizasyon charitab kòm kouvèti pou non sèlman jwenn lajan, men tou pou kolekte enfòmasyon pèsonèl ak finansye sansib yo ka itilize pou vòl idantite ki gen rapò ak fwòd fiskal.

Komisyonè IRS la Danny Werfel te di: “Nou wè plizyè fwa magouyè ki sèvi ak gwo dezas kòm yon fason pou pwofite kontribyab ki gen bon entansyon. “Nan sitiyasyon trajik sa yo, anpil moun vle ede, men twonpè yo twò souvan vin poze kòm gwoup charitab pou pwofite sitiyasyon an, vòlè lajan ak enfòmasyon pèsonèl. Moun ta dwe sonje li enpòtan pou pa janm pran nan presyon pou bay don tousuit. Yo ta dwe fè kèk rechèch epi sèlman bay òganizasyon charitab ki vrèman ede viktim yo.”

Fo òganizasyon charitab make sizyèm jou nan Dirty Dozen (an anglè) nan. Kòmanse an 2002, kanpay anyèl lis Dirty Dozen IRS bay la gen 12 magouy ak konplo ki mete kontribyab, biznis ak kominote pwofesyonèl enpo a nan risk pou yo pèdi lajan, enfòmasyon pèsonèl, done ak plis ankò. Byenke Dirty Dozen nan pa yon dokiman legal oswa yon lis fòmèl nan priyorite ranfòsman ajans lan, efò edikasyon an fèt pou sansibilize ak pwoteje kontribyab yo ak pwofesyonèl enpo yo kont èskrokri konplo enpo, ki gen ladan l fo òganizasyon charitab.

Antanke manm Somè Sekirite a (an anglè), IRS te travay ak ajans enpo leta yo ak endistri enpo nan peyi a pandan nèf ane pou aplike ansanm yon varyete mezi sekirite entèn pou pwoteje kontribyab yo. Efò kolaborasyon patnè Summit yo te konsantre tou sou edike kontribyab yo sou fwòd ak konplo fwòd pandan tout ane a, ki ka mennen nan vòl idantite ki gen rapò ak enpo. Atravè inisyativ tankou Dirty Dozen ak pwogram Sekirite Summit, IRS fè efò pou pwoteje kontribyab yo, biznis yo ak sistèm fiskal la kont kriminèl cyber ak aktivite twonpe k ap chèche jwenn enfòmasyon ak lajan, tankou fo òganizasyon charitab.

Vrè trajedi; fo òganizasyon charitab

Pandan tan katastwòf, fo òganizasyon charitab vin yon enkyetid. Se magouyè ki gen move entansyon ki kreye òganizasyon sa yo pou pwofite jenerozite moun yo. Yo mande lajan ak enfòmasyon pèsonèl pou yo vòlè idantite moun yo.

Lè kontribyab yo deside kontribye lajan oswa machandiz bay yon òganizasyon, yo ka kalifye pou yon dediksyon nan deklarasyon enpo yo, men sèlman si yo detaye dediksyon yo. Li enpòtan pou n sonje don charitab yo valab lè se òganizasyon IRS rekonèt e ki gen egzanpsyon fikal ki resevwa don yo. Moun ki gen entansyon fè don ka itilize zouti Rechèch Òganizasyon ki Egzante pou Enpo (TEOS) (an anglè) sou IRS.gov pou asire lejitimite.

Pran prekosyon nou ak magouyè ki ta ka itilize kominikasyon imel oswa manipile idantite moun y ap rele yo pou twonpe moun pou yo ka bay lajan pou òganizasyon charitab yo. Fwòd sa yo souvan vize gwoup tankou granmoun aje ak moun ki gen konpetans limite nan anglè.

Men kèk konsèy ki itil pou evite twonpri:

  • Pa pran nan presyon. Magouyè yo souvan kreye sitiyasyon pou fè moun fè peman. Vrè òganizasyon charitab yo toujou rekonesan pou don. Donatè yo ta dwe pran tan yo epi fè rechèch anvan yo fè yon kontribisyon charitab.
  • Fè atansyon lè w ap fè peman don. Evite nenpòt òganizasyon charitab ki mande nimewo kat kado oswa transfè. Li pi bon pou peye pa kat kredi oswa chèk apre w asire w otantisite charite a.
  • Verifye lejitimite charite a. Magouyè yo souvan sèvi ak non ki sanble ak non vrè òganizasyon charitab pou konfonn moun. Anvan w bay don, donatè potansyèl yo bezwen mande moun k ap ranmase lajan an pou non charite a, sit entènèt ak adrès postal pou yo ka verifye otantisite li pèsonèlman. Sèvi ak zouti espesyal IRS TEOS la (an anglè) pou verifye si yon òganizasyon se yon òganizasyon charitab lejitim ki egzante pou enpo.
  • Evite pataje twòp enfòmasyon . Magouyè yo toujou ap chèche lajan ak done pèsonèl. Pa janm divilge nimewo Sekirite Sosyal, nimewo kat kredi oswa Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl. Bay detay labank oswa kat kredi sèlman apre w fin konfime lejitimite charite a.

Rapòte fwod

Nan kad efò konsyantizasyon Dirty Dozen yo konsènan konplo enpo ak preparatè enpo ki malonèt, IRS ankouraje moun yo pou yo rapòte moun ki ankouraje pratik enpo abizan yo ak moun k ap preparatè enpo ki fè depoze deklarasyon ki pa kòrèk pa espre.

Pou w rapòte yon konplo enpo oswa yon preparatè deklarasyon enpo malonèt, moun yo ta dwe ranpli epi voye yon Fòm 14242, Rapòte pwomosyon oswa preparatè enpo yo sispèk ki abizan (an anglè), oswa pa lapòs, oubyen pa faks, yon fòm ki byen konplete sou papye, Fòm 14242, Rapòte pwomosyon oswa preparatè enpo yo sispèk ki abizan (an anglè)PDF ansanm ak nenpòt dokiman an sipò bay IRS Lead Development Center nan Office of Promoter Investigations.

Adrès postal:

Internal Revenue Service Lead Development Center
Stop MS5040
24000 Avila Road
Laguna Niguel, California 92677 3405
Fax: 877-477-9135

Kontribyab yo ak pwofesyonèl enpo yo kapab soumèt enfòmasyon sa yo tou bay Biwo Denonsyatè IRS (an anglè), kote yo ka elijib pou yon prim monetè. Pou plis detay, al gade nan seksyon yo sou Plan konplo enpo abizan ak preparatè deklarasyon enpo ki abizan yo (an anglè).