Douzèn Delwayal: IRS avèti pwofesyonèl taks, biznis yo dwe pran prekosyon kont atak spearphishing san kanpe yo pou jwenn enfòmasyon sansib; avèti sou emèjans sibit nan anak "nouvo kliyan" yo

IR-2024-100, 9 Avril 2024

WASHINGTON — Nan kad efò kont anak fiskal Douzèn Delwayal (an anglè) la , Sèvis Revni Entèn nan te ankouraje pwofesyonèl taks yo ak lòt biznis yo jodi a pou yo rete vijilan epi pwoteje tèt yo kont yon baraj pèsistan nan tantativ spearphishing nan imèl yo voye pou vòlè enfòmasyon ki gen anpil valè.

Pwofesyonèl taks yo ak biznis yo prezante yon sib tante pou vòlè idantite parapò ak gwo kantite enfòmasyon yo genyen yo, epi anakè yo kontinye chèche mwayen kreyatif pou jwenn aksè nan sistèm sansib yo. An patikilye, IRS ak patnè Somè Sekirite yo (an angè) ankouraje pwofesyonèl taks ak biznis yo pou yo veye emèjans sibit nan yon kalite spearphishing yo rekonèt kòm anak "nouvo kliyan" (an anglè), kote vòlè idantite prezante yo kòm kliyan potansyèl avèk fo imèl.

Atravè imèl malen yo, kriminèl sou entènèt yo imite kontribyab reyèl k ap chèche èd nan taks yo, pandan y ap sèvi avèk fo imèl pou jwenn done sansib oswa jwenn aksè nan enfòmasyon sou kliyan yon pwofesyonèl taks nan sistèm òdinatè yo. Pandan sa yo kapab monte an pik nan sezon fiskal la, yo rete yon menas pandan tout ane a. Kriminèl ki gen aksè nan tit pou prepare taks, oswa enfòmasyon kliyan yo ki gen rapò ak taks, ka afekte plizyè viktim.

Komisyonè IRS Danny Werfel di, “Li enpòtan anpil pou pwofesyonèl taks ak biznis yo rete vijilan sou atak sou entènèt yo fè pou jwenn aksè nan sistèm sansib yo. “Atak sou entènèt yo reprezante yon menas non sèlman pou sibsistans biznis yo, men tou pou enfòmasyon sansib sou taks ak pèsonèl vòlè idantite yo ka itilize pou eseye ranpli fo deklarasyon taks. Patnè Somè Sekirite yo kontinye ankouraje pwofesyonèl taks ak biznis yo pou yo veye epi edike anplwaye yo. Adopte mezi senp pandan w ap pran plis prekosyon lè w ap ouvri imèl yo, klike sou lyen oswa pataje enfòmasyon prive kliyan yo, sa ka anpeche kriminèl sou entènèt yo pwofite de pwofesyonèl taks yo.”

Sa a make nevyèm jou a nan seri espesyal Douzèn Delwayal la. Kanpay Douzèn Delwayal anyèl IRS la ki te kòmanse an 2002 gen lis 12 anak ak konplo ki mete kontribyab yo ak kominote pwofesyonèl taks la nan risk pou yo pèdi lajan, enfòmasyon pèsonèl, done ak plis ankò. Pandan Douzèn Delwayal la pa yon dokiman legal oswa yon lis fòmèl nan priyorite ajans ranfòsman, efò edikasyon an fèt pou sansibilize ak pwoteje kontribyab yo ak pwofesyonèl taks yo kont anak fiskal komen ak konplo, tankou spearphishing.

Ogmante konsyantizasyon sou anak komen ki menase kontribyab yo ak avantaj fiskal yo te yon atansyon konstan nan Somè Sekirite a, yon kowalisyon nan IRS la, ajans taks leta yo ak endistri taks nan peyi a. Gwoup yo t ap travay ansanm depi 2015 pou ranfòse sistèm ak kontwòl entèn yo pou pwoteje kont vòl idantite ki gen rapò ak taks, epi patnè Somè yo kontinye avèti moun sou anak ak konplo komen pandan sezon fiskal la ak apre.

Anak sa yo ka menase enfòmasyon pèsonèl ak finansye yon kontribyab. Inisyativ Somè Sekirite (an anglè) a pran angajman pou pwoteje kontribyab yo, biznis yo ak sistèm fiskal la kont anakè ak vòlè idantite yo, epi seri anyèl Douzèn Delwayal IRS la fè pati pi gwo efò sa a.

Ki sa ki spearphishing?

Pandan èskwokri refere a imèl oswa mesaj tèks yo voye pou vòlè enfòmasyon pèsonèl dirèkteman, oswa lè ou klike sou yon lyen entegre oswa atachman, spearphishing lan pi sible. Spearphishing se yon kalite èskwokri ki sible moun, òganizasyon oswa biznis espesifik, anjeneral nan imel malveyan.

IRS avèti pwofesyonèl taks yo sou spearphishing paske si yon moun k ap prepare taks tonbe viktim yon vyolasyon done, posiblite domaj yo vin plis. Yon atak spearphishing ki reyisi kapab mennen nan vòl done kliyan ak vòl idantite moun k ap prepare taks la. Sa a kapab potansyèlman pèmèt atakè a ranpli deklarasyon fwod yo.

Ki jan pou w evite viktim spearphishing:

  • Pa janm klike sou lyen ki sispèk oswa telechaje atachman enkoni voye, menm kliyan potansyèl yo.
  • Rele kliyan potansyèl la pou konfime si se yo ki voye imel la.
  • Voye sèlman dokiman ki pwoteje ak modpas ak chifre nan imèl.
  • Pwoteje kont imel ak modpas solid ak otantifikasyon de (2) faktè.
  • Sèvi ak pwodwi lojisyèl sekirite ak zouti anti-èskwokri yo.
  • Rete vijilan pandan tout ane a, pa sèlman pandan sezon deklarasyon taks la.

Anak nouvo kliyan

Anak "nouvo kliyan" an, ki enplike tantativ spearphishing, kontinye rete yon enkyetid pou IRS ak patnè Somè Sekirite li yo. Kriminèl sou entènèt yo imite nouvo kliyan potansyèl pou twonpe moun k ap prepare taks yo pou yo reponn imèl yo. Yon fwa preparatè a reponn, anakè a voye yon atachman oswa URL malveyan ki ka konpwomèt sistèm òdinatè preparatè a epi pèmèt atakè a jwenn aksè nan enfòmasyon kliyan ki sansib yo.

Gen siy avètisman ki ta dwe leve drapo wouj epi lakòz moun yo kesyone lejitimite yon imèl. Moun yo, pami yo pwofesyonèl taks yo, ta dwe toujou pran prekosyon epi veye tout demann sispèk oswa konpòtman etranj anvan yo pataje nenpòt enfòmasyon sansib oswa reponn yon imèl. Siy avètisman yo gen ladan fraz mal konstwi ak chwa mo ki pa nòmal. Ou dwe konnen ke lè yo jwenn aksè nan yon kont imel pirate, ANAKÈ YO ka jwenn yon imèl otantik ki soti nan kont imel yon premye viktim yo voye bay pwofesyonèl taks yo. Imèl sa a pa gen okenn erè òtograf oswa gramatikal, epi li ka refere a pwoblèm taks otantik.

Denonse spearphishing ak lòt anak

Moun yo ta dwe voye imèl sispèk la oswa yon kopi tèks/SMS la kòm yon atachman nan phishing@irs.gov pou denonse anak yo. Rapò a ta dwe gen ladan l adrès imel moun k ap voye a, nimewo telefòn moun k ap rele a, dat, lè ak nimewo telefòn oswa adrès imel ki te resevwa mesaj la.

Paj Denonse Eskwokri ak Anak sou Entènèt yo sou IRS.gov bay plis enfòmasyon sou sa pou w gade ak kijan pou denonse èskwokri ak anak.

Kontribyab yo kapab denonse anak yo bay Enspektè Jeneral Trezò pou Administrasyon Fiskal (an anglè) la oswa Sant Plent pou Krim sou Entènèt (an anglè) la tou. Yon lòt zouti itil se Kontwòl Sekirite Telefòn entèlijan (an anglè) Komisyon Kominikasyon Federal la.

Denonse konplo fiskal ak preparatè deklarasyon taks abizif yo

Pou sipòte efò konsyantizasyon Douzèn Delwayal la, IRS ankouraje moun yo tou pou yo denonse moun k ao ankouraje konplo fiskal ansanm ak moun k ap prepare deklarasyon taks abizif yo (an anglè) ki fè espre prepare deklarasyon malonèt yo.

Pou denonse yon konplo fiskal oswa yon preparatè deklarasyon taks abizif, moun yo ta dwe itilize Fòm 14242 – Denonse Pwomosyon oswa Preparatè Taks Abizif Sispèk yo (an anglè) sou entènèt la, oswa pa lapòs oswa fakse yon Fòm 14242 (an anglè)PDF ranpli, ak nenpòt materyèl sipò bay Sant Devlopman santral IRS la nan Biwo Envestigasyon sou Pwomotè.

Kourye:

Internal Revenue Service Lead Development Center
Stop 
MS5040
24000 Avila Road
Laguna Niguel
, CA 92677-3405
Faks: 877-477-9135

Kontribyab yo ak pratisyen taks yo ka voye enfòmasyon yo tou bay Biwo Denonsyasyon IRS (an anglè) la pou yon posib prim lajan.