Men ki moun ki bezwen fè yon deklarasyon enpo an 2024

FS-2024-02, Fevriye 2024

Pifò sitwayen ameriken (an anglè) ak rezidan pèmanan (an anglè) k ap travay Etazini bezwen ranpli yon deklarasyon enpo si yo fè plis pase yon sèten kantite lajan pou ane a.

IRS la gen yon varyete enfòmasyon ki disponib sou IRS.gov pou ede kontribyab yo, tankou yon pajèd espesyal gratis. Men kèk detay espesifik pou ede moun si yo bezwen ranpli yon deklarasyon enpo.

Faktè ki detèmine si yon moun bezwen ranpli yon deklarasyon enpo

Men kèk nan bagay ki detèmine si yon moun dwe ranpli yon deklarasyon enpo.

Revni brit. Revni brit vle di tout revni yon moun te resevwa sou fòm lajan, byen, pwopriyete ak sèvis ki pa egzante de enpo. Sa enkli nenpòt revni ki soti nan sous andeyò Etazini oswa ki soti nan vant yon kay prensipal, menm si ou ka eskli yon pati oswa tout.

Limit deklarasyon obligatwa. Moun yo bezwen wè si revni brit yo depase limit deklarasyon obligatwa yo. Kondisyon fiskal yo (an anglè) gen diferan limit revni, kidonk moun ka bezwen konsidere kondisyon fiskal potansyèl yo tou.

Genyen senk kondisyon fiskal:

 • Selibatè
 • Chèf fwaye
 • Moun ki marye k ap fè deklarasyon ansanm
 • Moun ki marye k ap fè deklarasyon apa
 • Konjwen sivivan ki kalifye

Jwenn detay sou obligasyon pou deklarasyon enpo nan Piblikasyon 501, Depandan yo, Dediksyon Estanda, ak Enfòmasyon Deklarasyon (an anglè).

Limit deklarasyon ane fiskal 2023 selon kondisyon fiskal la

Kondisyon fiskal Laj nan fen ane 2023 Yon moun dwe ranpli yon deklarasyon si revni brit li te omwen:
Selibatè Piba 65 $13,850
Selibatè 65 oswa plis $15,700
Chèf fwaye Piba 65 $20,800
Chèf fwaye 65 oswa plis $22,650
Moun ki marye k ap fè deklarasyon ansanm piba 65 (toude konjwen yo) $27,700
Moun ki marye k ap fè deklarasyon ansanm 65 oswa plis (yon konjwen) $29,200
Moun ki marye k ap fè deklarasyon ansanm 65 oswa plis (toude (2) konjwen yo) $30,700
Moun ki marye k ap fè deklarasyon apa Nenpòt laj $5
Konjwen sivivan ki kalifye Piba 65 $27,700
Konjwen sivivan ki kalifye 65 oswa plis $29,200

Estati moun k ap travay ak tèt yo. Moun k ap travay ak tèt yo dwe ranpli yon deklarasyon chak ane epi peye enpo estime chak trimès si yo te gen yon salè nè $400 nan travay ak tèt yo oswa plis.

Estati kòm yon depandan. Yon moun yo deklare kòm yon depandan ka toujou gen pou fè yon deklarasyon. Sa depann de revni brit li, tankou:

 • Revni li touche. Sa gen ladan salè, salè minimòm, poubwa, frè pwofesyonèl ak lòt kantite lajan li resevwa kòm pèman pou travay ki fèt.
 • Revni li pa touche. Se revni tip-envestisman epi li gen ladan enterè, dividann ak pwofi kapital, lwaye, redevans, elatriye. Distribisyon enterè, dividann, pwofi kapital ak lòt revni ki pa touche nan men yon fidisi yo se tou revni li pa touche pou yon benefisyè fidisi a.

Yon paran oswa gadyen dwe ranpli yon deklarasyon enpo pou depandan yo ki bezwen ranpli men yo pa kapab ranpli pou tèt yo.

Avantaj potansyèl lè moun ranpli yon deklarasyon enpo

Jwenn yon ranbousman. Nan kèk ka, moun ka jwenn ranbousman lè yo fè yon deklarasyon enpo. Pa egzanp, si patwon yo te prelve enpo nan chèk yo, yo ka dwe moun nan yon ranbousman.

Evite enterè ak penalite yo. Moun ka evite enterè ak penalite lè yo ranpli yon deklarasyon enpo egzat alè epi peye nenpòt enpo yo dwe anvan dat limit la. Yo ta dwe ranpli alè oswa mande yon pwolongasyon pou evite kèk penalite. Si yo dwe yon dèt enpo epi yo pa ka peye tout oswa yon pati ladan l, IRS ka ede.

Konstwi avantaj Sekirite Sosyal. Deklare revni sou yon deklarasyon enpo enpòtan pou moun k ap travay ak tèt yo paske yo itilize enfòmasyon sa yo pou kalkile avantaj Sekirite Sosyal yo. Revni ki pa deklare ka mennen nan yon kalkil ki pa kòrèk.

Jwenn yon imaj egzat revni a. Lè moun deklare tout revni yo, yo bay pretè yo yon imaj finansye egzat pou detèmine kantite lajan prè ak pousantaj yo ka resevwa.

Jwenn lapè nan tèt ou. Lè moun ranpli yon deklarasyon enpo egzat epi peye enpo yo alè, yo konnen ke y ap fè sa ki bon pou swiv lalwa.

Gen kèk moun ki ta dwe konsidere deklare menm si sa pa obligatwa pou yo

Moun ka vle ranpli menm si yo fè mwens pase limit deklarasyon an paske yo ka jwenn ranbousman. Sa ka aplike pou yo si yo:

 • Yo te fè prelèvman enpo sou revni federal sou salè yo
 • Te fè pèman enpo estime
 • Kalifye pou reklame kredi enpo yo, tankou:
  • Kredi Enpo sou Revni ou Touche
  • Kredi Enpo pou Timoun
  • Kredi Enpo Ameriken pou Opòtinite
  • Kredi pou Enpo Federal sou Kabiran yo
  • Kredi Enpo sou Prim
  • Kredi Enpo sou Kouvèti Sante
  • Kredi Konje Fanmi ak Maladi
  • Kredi Swen pou Timoun ak Depandan

Asistan Fiskal Entèraktif (an anglè) la kapab ede kontribyab yo detèmine si yo dwe ranpli

Asistan Fiskal Entèaktif la se yon zouti ki bay repons pou anpil kesyon lwa fiskal ki komen ki baze sou sikonstans espesifik yon moun. Dapre opinyon yon itilizatè, li ka detèmine si li ta dwe ranpli yon deklarasyon enpo. Li ka ede li konprann tou:

 • Kondisyon fiskal li
 • Si li ka deklare yon depandan
 • Si kalite revni li genyen an gen enpo sou li
 • Si li elijib pou reklame yon kredi
 • Si li ka dedwi depans yo

Enfòmasyon an anonim epi itilize sèlman pou ede reponn kesyon moun nan. Zouti an p ap pataje, estoke oswa itilize enfòmasyon an nan okenn lòt fason, ni li pa ka idantifye moun ki ap sèvi ak li a. Sistèm nan pa kenbe enfòmasyon itilizatè a bay la lè yo sòti nan yon sijè.

Plis enfòmasyon: