IRS kòmanse avètisman anyèl Dirty Dozen konsènan èskrokri ak aktivite twompri

IR-2024-84, 28 mas 2024

WASHINGTON — Sèvis Internal Revenue jodi a te lanse lis anyèl Dirty Dozen lan (an anglè) ak yon avètisman kontribyab yo dwe okouran sou èskrokri k ap evolye ak zak twonpri ki fèt pou vòlè enfòmasyon sansib kontribyab yo.

Akoz kontribiyab yo kontinye ap ap resevwa yon bann ak yon pakèt imèl ak tèks fwod, IRS ak patnè Security Somè a te avèti moun ak biznis yo pou yo rete vijilan kont atak sa yo. Èskro ak vòl idantite eseye twonpe moun k ap resevwa a pou l klike sou yon lyen ki sispèk, ranpli enfòmasyon pèsonèl ak finansye oswa telechaje yon dosye malveyan sou òdinatè yo.

Komisyonè IRS Danny Werfel te di, "Magouyè yo pèsistan nan tantativ pou yo jwenn enfòmasyon finansye ak pèsonèl ki sansib, epi taktik yo pi renmen an se prezante tèt yo antanke IRS. Moun yo ka enkyete yo pou yo jwenn dènye enfòmasyon sou ranbousman yo oswa lòt pwoblèm enpo, kidonk magouyè yo eseye itilize IRS souvan kòm yon fason pou twonpe moun. IRS ankouraje moun yo pou yo pi pridans sou mesaj yo mande yo epi evite klike sou nenpòt lyen ki nan yon imèl oswa tèks yo pa mande si yo pa sèten."

Te kòmanse an 2002, kanpay anyèl Dirty Dozen IRS la bay lis 12 frod ak konplo ki mete kontribyab, biznis ak kominote pwofesyonèl taks la nan risk pou yo pèdi lajan, enfòmasyon pèsonèl, done ak plis ankò. Pandan ke Dirty Dozen la se pa yon dokiman legal oswa yon lis fòmèl nan priyorite ajans ranfòsman, efò edikasyon an fèt pou ogmante konsyantizasyon ak pwoteje kontribyab yo ak pwofesyonèl taks yo kont èskrokri taks komen ak konplo.

Antanke manm Somè Sekirite a (an anglè), IRS te travay ak ajans enpo leta yo ak endistri enpo nan peyi a pandan nèf ane pou aplike ansanm yon varyete mezi sekirite entèn pou pwoteje kontribyab yo. Efò kolaborasyon patnè Somè a te konsantre tou sou edike kontribyab yo sou fwod ak konplo fwod pandan tout ane a, sa ki lakòz vòl idantite ki gen rapò ak enpo. Pa mwayen inisyativ tankou Dirty Dozen ak pwogram Sekirite Somè a, IRS fè efò pou pwoteje kontribyab yo, biznis yo ak sistèm enpo a kont kriminèl sou entènèt (cyber) ak aktivite magouyè k ap chèche jwenn enfòmasyon ak lajan.

Phish oswa smish : Pa pran nan pyèj la

IRS kontinye wè yon seri èskrokri imel ak tèks ki vize kontribyab yo ak lòt moun. Byen souvan plan sa yo parèt pi plis pandan sezon enpo, men yo kontinye pandan tout ane a. Kontribyab yo fè fas ak yon gran varyete magouy ak konplo sa yo. Pwofesyonèl enpo, founisè pewòl ak depatman resous imen yo rete sib prefere nan imel ak tèks fwod, paske yo gen enfòmasyon pèsonèl ak finansye ki sansib. Yon egzanp komen se magouy "nouvo kliyan" (an anglè) ki ka vize pwofesyonèl enpo yo ak lòt moun.

Sa vle di kontribyab ak pwofesyonèl enpo yo ta dwe vijilan pou fo kominikasyon ki pretann yo se òganizasyon lejitim nan kominote fiskal ak finansye, tankou IRS ak ajans enpo leta yo. Mesaj sa yo rive sou fòm tèks oswa imèl ki pa t atann pou atire viktim ki pa mefyan yo pou yo bay enfòmasyon pèsonèl ak finansye ki gen anpil valè ki ka lakòz vòl idantite. Gen de kalite prensipal:

 • Phishing: Yon eskwo voye yon imel epi li pretann se IRS ki voye l. Imèl la atire viktim yo nan twonpri a ak yon varyete trik tankou fè viktim yo kwè y ap jwenn gwo ranbousman enpo, oswa yo menase yo ak fo akizasyon legal oswa kriminèl pou fwod fiskal.
 • Smishing: Yon tèks oswa yon mesaj SMS sou telefòn entèlijan kote magouyè yo itilize langaj alarman tankou, "Kounye a yo bloke kont ou an," oswa "Rapò Aktivite Etranj," ak yon fo lyen "Solisyon" pou retabli kont moun nan. Ranbousman enpo inatandi yo se yon lòt atirans potansyèl magouyè yo itilize.

Pa janm klike sou nenpòt kominikasyon inatandi ki pretann se IRS ki voye l, paske li ka gen viris malveyan kache ladan l. Li kapab tou yon fason pou antre move done k ap pèmèt yo pirate sistèm nan, pou anpeche itilizatè lejitim lan jwenn aksè nan sistèm yo ak dosye yo.

Nan kèk ka, imèl èskrokri ka parèt yo soti nan yon sous lejitim oswa òganizasyon yo te vòlè aksè kont imel yo. Mete otantifikasyon de-faktè oswa milti-faktè avèk founisè kont imel yo ka diminye risk pou moun ki gen kont imel yo konpwomèt.

Kit se pran pòz li se yon òganizasyon ou fè konfyans, yon zanmi oswa yon manm fanmi, trik sa yo rete fason magouyè yo itilize pou vize moun ak preparatè enpo nan divès kalite fwod. Moun yo ta dwe verifye idantite moun ki kontakte yo a lè yo sèvi ak yon lòt metòd kominikasyon, pa egzanp, rele nan telefòn yo konnen ki bon, pa nimewo ki bay nan imèl la oswa nan mesaj tèks la.

IRS inisye pifò kontak pa lapòs nòmal epi yo pap janm inisye kontak ak kontribyab pa imel, tèks oswa rezo sosyal konsènan yon bòdwo oswa ranbousman enpo.

Kisa pou w fè

Moun pa ta dwe janm reponn a èskrokri oswa smishing ki gen rapò ak enpo, oswa klike sou lyen URL la. Olye de sa, rapòte tout imèl inatandi yo – sa gen ladan l tout tèt imel yo - ki fè konnen yo soti nan IRS oswa yon fonksyon ki gen rapò ak IRS nan phishing@irs.gov . Si yon moun te fè eksperyans nenpòt pèt lajan akòz yon ensidan twonpi ki gen rapò ak IRS, li ta dwe rapòte l bay Enspektè Jeneral Trezò pou Administrasyon Enpo (TIGTA) (an anglè), Komisyon Komès Federal la (an anglè) ak Sant Plent pou Krim Entènèt (IC3) (an anglè).

Si yon kontribyab resevwa yon imèl ki di yo soti nan IRS ki gen yon demann pou enfòmasyon pèsonèl, enpo ki asosye ak yon gwo envestisman, eritaj oswa lotri.

 • Pa reponn.
 • Pa louvri okenn atachman. Yo ka genyen move kòd ki ka enfekte òdinatè a oswa telefòn mobil la.
 • Pa klike sou okenn lyen. Si yon kontribyab te klike sou lyen ki nan yon imèl oswa sit entènèt ki sispèk, epi li te antre enfòmasyon konfidansyèl, vizite paj pwoteksyon idantite IRS la.
 • Voye tout antèt imel yo (an anglè) oswa voye imel la jan li ye a bay phishing@irs.gov . Pa voye Ekran oswa imaj skane imèl la, paske sa retire enfòmasyon ki gen anpil valè.
 • Efase imèl orijinal la.

Si yon kontribyab resevwa yon tèks ki di yo soti nan IRS, ki gen yon demann pou enfòmasyon pèsonèl, enpo, ki asosye ak yon gwo envestisman, eritaj oswa lotri.

 • Pa reponn.
 • Pa louvri okenn atachman. Yo ka genyen move kòd ki ka enfekte òdinatè a oswa telefòn mobil la.
 • Pa klike sou okenn lyen an. Si yon kontribyab klike sou lyen nan yon SMS sispèk epi li antre enfòmasyon konfidansyèl, li ta dwe vizite Santral Vòl Idantite.
 • Rapòte mesaj la nan 7726 (an anglè)(SPAM).
 • Mete idantite moun kap rele a ak kò mesaj la nan yon imèl epi voye l bay phishing@irs.gov . Kopi ID moun kap rele a nan mesaj la lè w peze e kenbe kò a nan mesaj tèks la, Lè sa a, chwazi Kopi, kole nan imel la. Si kontribyab la pa kapab kopye ID moun kap rele a oswa kò mesaj la, voye yon foto ekran mesaj la.
 • Efase tèks orijinal la.
 • Pou plis enfòmasyon gade videyo IRS sou fo mesaj tèks ki gen rapò ak IRS (an anglè).

Rapò èskrokri ak twonpri sou entènèt la nan IRS.gov bay detay konplè. Smartphone Security Checker (an anglè) Komisyon Federal Kominikasyon an se yon zouti itil kont menas sekirite mobil yo.

Rapòte fwod

Nan kad efò konsyantizasyon Dirty Dozen yo konsènan plan enpo ak moun k ap preparatè enpo malonèt yo, IRS ankouraje moun yo pou yo rapòte moun ki ankouraje pratik enpo abizif ak preparatè enpo ki fè espre yo prepare deklarasyon ki pa kòrèk.

Pou rapòte yon konplo enpo abizan oswa yon preparatè yon deklarasyon enpo, moun yo ta dwe itilize Fòm 14242 sou Entènèt – Rapòte Pwomosyon oswa Preparatè Enpo Sispèk yo (an anglè), oswa pa lapòs, oswa fakse Fòm 14242 (an anglè)PDF ranpli ak nenpòt dokiman sipò bay IRS Lead Development Center in the Office of Promoter Investigations.

Adrès Postal:

Internal Revenue Service Lead Development Center
Stop
MS5040
24000 Avila Road
Laguna Niguel, California
92677 3405
Fax: 877-477-9135

Kontribyab yo ak pwofesyonèl enpo yo kapab soumèt enfòmasyon sa yo bay biwo IRS Whistleblower Office (an anglè), la kote yo ka elijib pou yon prim monetè. Pou plis detay, al gade nan seksyon sou Plan enpo abizan ak preparasyon deklarasyon enpo abizan (an anglè).

Plis enfòmasyon: