Opsyon Plan Peman IRS yo - Rapid, fasil epi sekirize

FS-2023-15, Jwen 2023

Ka gen moman kontribyab yo pa kapab peye sa yo dwe an antye, men sonje IRS la gen plizyè opsyon plan peman ki disponib.

IRS la ofri plizyè opsyon plan peman diferan, men kontribyab yo ka vle konsidere opsyon ki pa soti nan IRS an premye selon sitiyasyon finansye yo. Kèlkeswa fason yon moun ap peye, yo ta dwe aji byen vit paske bòdwo enpo yo vin pi gwo toutotan yo pa peye yo.

Plan pèman otomatik anliy

Pifò kontribyab yo kalifye pou yon plan peman IRS (Akò Peman pa vèsman) epi yo ka itilize Akò Pèman Anliy (OPA) pou peye yon balans eksepsyonèl avèk le tan. Yon fwa kontribyab yo fin ranpli aplikasyon anliy lan, yo resevwa yon notifikasyon imedyatman pou konnen si IRS la te apwouve plan peman yo a ou pa.

Pwosesis la pran kèk minit sèlman, epi pa gen okenn demach ak nesesite pou rele, ekri oswa vizite IRS la. Gen frè aranjman aplikab pou kèk kalite plan. Kontribyab yo ki pa kalifye pou oto-sèvis anliy yo ta dwe kontakte IRS la atravè nimewo telefòn oswa adrès ki nan avi ki pi resan yo a, pou lòt opsyon plan peman yo.

 • Opsyon plan peman anliy pou kontribyab endividyèl yo enkli:
  • Plan peman akoutèm – Pou kontribyab ki gen yon balans total ki mwens pase $100,000 lè w konbine enpo, penalite ak enterè yo. Plan sa a ba yo yon 180 jou anplis pou peye balans lan an antye.
  • Plan peman alontèm (yo rele tou yon akò pa vèsman) – Pou kontribyab ki gen yon balans total ki mwens pase $50,000 lè w konbine enpo, penalite ak enterè yo. Yo ka fè peman mansyèl pou jiska 72 mwa. Yo ankouraje kontribyab yo pou yo tabli plan peman yo avèk debi dirèk (retrè otomatik labank), sa ki elimine nesesite pou voye yon peman chak mwa, ekonomize depans lapòs, epi redwi chans pou ratman. IRS la egzije debi dirèk pou balans ki ant $25,000 ak $50,000.
 • Opsyon plan peman anliy pou kontribyab biznis yo enkli:
  • Plan peman alontèm (yo rele tou yon akò pa vèsman) – Pou kontribyab biznis yo ki gen yon balans total ki mwens pase $25,000 lè w konbine enpo, penalite ak enterè ane aktyèl la ak sa ki sot pase a. Yo ka fè peman mansyèl pou jiska 24 mwa. Kontribyab yo ka chwazi pou yo tabli peman yo avèk debi dirèk (retrè otomatik labank) epi egzije li sou balans ki ant $10,000 ak $25,000 yo.

Zouti anliy pou plan peman yo

Kontribyab ki kalifye ki gen plan peman ki egziste deja yo ka kapab itilize Akò Peman Anliy lan pou fè chanjman nan plan yo a ki gen ladann revize dat peman yo, montan peman yo oswa enfòmasyon labank pou pèman ki fèt pa debi dirèk.

Kontribyab patikilye yo gen opsyon pou yo konekte oswa pou yo kreye pwòp Kont Anliy yo. Kont sa pèmèt yo:

 • Verifye kèlkeswa peman ki pwograme oswa ki annatant yo. 
 • Egzamine detay plan peman yo ak istorik peman an.
 • Gade montan yo dwe a.

Opsyon peman pou kontribyab ki deja ap travay avèk IRS la

Patikilye ak pwopriyetè inik biznis ki fè fayit ki deja ap travay ak IRS la pou rezoud yon pwoblèm fiskal epi ki dwe $250,000 oswa mwens, gen opsyon pou pwopoze yon peman mansyèl ki pral peye balans lan sou dire Lwa Lakòlèk la – an jeneral 10 ane. Plan peman sa yo pa egzije yon deklarasyon finansye, men yo mande yon detèminasyon pou deklare yon avi privilèj fiskal federal toujou aplike.

Jwenn plis enfòmasyon sou pri plan peman yo sou IRS.gov – Enfòmasyon Adisyonèl sou Plan Peman.