Kèk konsiderasyon fiskal pou moun k ap separe oswa divòse

Konsèy Fiskal IRS 2023-97, 31 Jiyè 2023

Lè koup yo separe oswa divòse, chanjman nan sitiyasyon relasyon yo a afekte sitiyasyon fiskal yo. IRS la konsidere ke yon koup marye pou rezon fiskal yo jiskaske yo resevwa yon dekrè final sou divòs oswa antretyen separe.

Mizajou prelèvman enpo yo

Lè yon kontribyab divòse oswa separe, anjeneral yo bezwen mete bon prelèvman enpo yo a ajou lè yo depoze yon nouvo Fòm W-4, Sètifika Prelèvman Anplwaye a. Si yo resevwa pansyon, yo ka genyen pou yo fè pèman estimasyon enpo. Kontribyab yo ka detèmine si yo kenbe montan ki kòrèk la avèk Estimatè Prelèvman Enpo a sou IRS.gov.

Tretman fiskal pansyon yo ak antretyen separe yo

  • Montan yo peye yon konjwen oswa yon ansyen konjwen nan kad yon dekrè divòs, yon dekrè antretyen separasyon, oswa yon akò separasyon alekri ka pansyon oswa antretyen separasyon pou rezon enpo federal.
  • Konjwen ki ap peye a ka dedui kèk pèman pansyon oswa antretyen separe epi konjwen ki benefisyè a dwe mete li kòm revni li.

Règleman ki gen rapò ak timoun ki depandan yo ak pansyon alimantè

Jeneralman, paran an ki gen gad yon timoun, kapab deklare timoun sa a sou deklarasyon enpo li. Si paran yo separe gad la senkant senkant epi yo pa ranpli yon deklarasyon konjwen, yo pral oblije deside ki paran ki ap deklare timoun nan. Si paran yo pa ka dakò, kontribyab yo ta dwe refere ak règ pou depataje a nan Piblikasyon 504, Patikilye ki Divòse oswa ki Separe yo (an anglè). Moun k ap peye a pa ka dedui peman pansyon alimantè timoun nan e moun k ap benefisye a pap peye enpo pou yo.

Se pa tout peman anba yon divòs oswa enstriman separasyon - ki gen ladan yon dekrè divòs, yon dekrè antretyen separasyon oswa yon akò separasyon alekri - ki se pansyon alimantè oswa antretyen separasyon. Pansyon ak antretyen separe yo pa gen ladan yo:

  • Pansyon alimantè pou timoun
  • Regleman byen san lajan likid - ke se nan yon sèl gwo vèsman oswa plizyè vèsman
  • Peman ki se pati pa konjwen ou nan revni pwopriyete kominote a
  • Peman pou antretyen byen moun ki peye a
  • Itilizasyon byen moun ki ap peye a
  • Peman volontè yo

Pansyon pou timoun pa janm dediktib epi yo pa konsidere li kòm revni. Anplis de sa, si yon divòs oswa enstriman separasyon bay pou pansyon alimantè ak pansyon pou timoun epi konjwen ki ap peye a peye mwens pase total yo mande a, peman yo aplike pou pansyon timoun nan anvan. Se sèlman kantite ki rete a ki konsidere kòm pansyon.

Deklare transfè pwopriyete yo, si nesesè

Anjeneral, si yon kontribyab transfere byen bay konjwen yo oswa ansyen konjwen yo akòz yon divòs, pa gen benefis oswa pèt yo rekonèt sou transfè a. Moun yo ka genyen pou yo deklare tranzaksyon sou yon deklarasyon enpo sou yon don.

Plis enfòmasyon:

Abòne nan Konsèy Fiskal IRS yo (an anglè)