Kontribyab yo ak pwofesyonèl fiskal yo ta dwe chache konnen plis de fwod fiskal kouran sa yo

Konsèy Fiskal IRS 2023-56, 25 avril 2023

Pandan ke chalatan ap travay di pandan sezon fiskal la pou eseye vòlè lajan, enfòmasyon pèsonèl ak done, yo toujou rete okipe nan travay pandan rès ane a. Kontribyab yo ak pwofesyonèl fiskal yo ta dwe rete vijilan ak okouran de fwod komen yo, magouy yo ak dezavantaj sa yo pou evite pèdi lajan, enfòmasyon pèsonèl oswa done kliyan.

Medya Sosyal: Deklarasyon ki gen fwod ak move konsèy (an anglè)

Medya sosyal yo ka sikile enfòmasyon fiskal ki pa kòrèk oswa ki ka twonpe, epi dènyèman IRS la te wè magouy ki ankouraje moun soumèt fo enfòmasyon ak enfòmasyon ki pa egzak nan lespwa pou yo jwenn yon ranbousman oswa pou yo pran avantaj de yon kredi, tankou Kredi Retansyon Anplwaye a. Kontribyab yo ta dwe toujou sonje ke si yon bagay parèt twò bon pou li ta verite, se petèt sa.

Èd ki soti nan men eskwo tyès yo pou Kont Anliy (an anglè)

Eskwo yo fè tèt yo pase kòm yon tyès "itil" epi yo ofri pou ede kreye yon Kont Anliy IRS sou IRS.gov. Eskwo yo ki fè òf sa yo ap eseye vòlè enfòmasyon pèsonèl yon kontribyab. Kontribyab yo ta dwe ale sou kont yo dirèkteman atravè IRS.gov.

Atak eskwokri an mas pa imel (phishing) (an anglè) ak Atak eskwokri ki sible enfomasyon yon moun (spearphishing) (an anglè)

Kontribyab yo ak pwofesyonèl fiskal yo ta dwe vijilan pou fo kominikasyon k ap pase pou òganizasyon lejitim nan kominote fiskal ak finansye a, tankou IRS la ak eta yo. Mesaj sa yo rive sou fòm yon tèks oswa yon imèl yo pa’t mande pou atire viktim yo pou yo bay enfòmasyon pèsonèl ak finansye ki gen anpil valè ki ka mennen nan vòl idantite.

Spearphishing se yon tantativ eskrokri pwepare ki vize yon òganizasyon oswa yon biznis espesifik. Pwofesyonèl fiskal yo bezwen pran anpil prekosyon kont spearphishing nan akòz risk pou yo askè san otorizasyon nan done yo. Yon atak spearphishing ki reyisi ka vòlè done kliyan yo ak idantite moun k ap prepare enpo a o final, sa ki pèmèt vòlè a fè deklarasyon pou fwod yo.

Moun ki Prepare Deklarasyon Enpo ki Malonèt (an anglè)

Pifò preparatè enpo yo bay sèvis eksepsyonèl e ki pwofesyonèl. Sepandan, moun yo ta dwe fè atansyon ak pwofesyonèl fiskal ki sispèk epi veye pou siy avètisman komen yo, tankou chaje yon frè ki baze sou montan ranbousman an. Yon gwo drapo wouj oswa move siy se lè moun ki prepare enpo a pa vle siyen liy an ti pwen an. Evite preparatè "fantom" sa yo, ki pral prepare yon deklarasyon enpo men ki refize siyen oswa mete Nimewo Idantifikasyon Fiskal Preparatè IRS yo a jan lalwa egzije sa. Kontribyab yo pa ta dwe janm siyen yon deklarasyon ki blanch oswa ki pa konplè.

Òf nan Konpwomi mills (an anglè)

Òf nan konpwomi yo se yon pwogram enpòtan pou ede moun ki pa ka peye regle dèt enpo federal yo. Men, "òf nan konpwomi mills yo" ka ankouraje ak agresivite òf nan konpwomi nan fason ki ka twonpe moun ki san okenn dout pa satisfè kalifikasyon yo, e souvan sa koute kontribyab yo plizyè milye dola. Yon kontribyab kapab tcheke kalifikasyon li gratis lè l sèvi avèk zouti Pre-Kalifikasyon Òf nan Konpwomi IRS la (an anglè).

Abòne nan Konsèy Fiskal IRS yo (an anglè)