Konprann Kredi pou Lòt Depandan yo

Konsèy Fiskal IRS 2023-22, 21 Fevriye 2023

Kontribyab ki gen depandan ki pa kalifye pou Kredi Enpo pou Timoun yo kapab reklame Kredi pou Lòt Depandan yo. Yo ka reklame kredi sa a anplis kredi pou swen pou timoun ak pou depandan yo ak kredi pou revni ou rantre.

Men plis enfòmasyon pou ede kontribyab yo detèmine si yo kalifye pou reklame Kredi pou Lòt Depandan yo sou deklarasyon enpo 2022 yo.

Montan maksimòm kredi a se $500 pou chak depandan ki satisfè sèten kondisyon. Yo ka reklame kredi sa pou:

  • Depandan nenpòt laj, enkli moun ki gen 18 an oswa plis.
  • Depandan ki genyen Nimewo Sekirite Sosyal oswa Nimewo Idantifikasyon Kontribyab Pèsonèl yo.
  • Paran depandan yo oswa lòt pwòch ki kalifye kontribyab la ap sipòte.
  • Depandan ki pa fanmiy kontribyab la k ap viv ak li.

Kredi a kòmanse disparèt lè revni kontribyab la plis pase $200,000. Etap sa a kòmanse pou koup marye ki soumèt yon deklarasyon enpo ansanm nan $400,000.

Yon kontribyab kapab reklame kredi sa a si:

  • Yo reklame moun nan kòm yon depandan (an anglè) sou deklarasyon kontribyab la.
  • Yo pa kapab itilize depandan an pou reklame kredi enpo pou timoun oswa kredi enpo adisyonèl pou timoun.
  • Se yon sitwayen ameriken, yon resòtisan, oswa yon etranje rezidan.

Kontribyab yo ka itilize zouti Èske Pitit mwen/Depandan mwen kalifye pou Kredi Enpo pou Timoun oswa Kredi pou Lòt Depandan (an anglè) sou IRS.gov pou ede detèmine si yo kalifye pou reklame kredi a.

Plis enfòmasyon:

Abòne nan Konsèy Fiskal IRS yo (an anglè)