Ki sa kontribyab yo ta dwe fè si yo resevwa kourye IRS voye pa lapòs

Konsèy fiskal IRS 2024-45, 6 me 2024

IRS voye avi ak lèt lè li bezwen poze kesyon sou deklarasyon enpo federal yon kontribyab, pou fè konnen yon chanjman nan kont yo oswa mande yon peman. Pa panike si yon kourye IRS voye vini pa lapòs - yo la pou ede.

Lè yon kontribyab resevwa kourye lapòs IRS voye, yo ta dwe:

Li lèt la ak anpil atansyon. Pifò lèt ak avi IRS yo se sou deklarasyon enpo federal oswa kont enpo. Chak avi trete yon pwoblèm espesifik epi li gen ladan l sa kontribyab la bezwen fè. Yon avi ka fè referans a chanjman nan kont yon kontribyab, enpo ki dwe, yon demann peman oswa yon pwoblèm espesifik konsènan yon deklarasyon enpo. Lè w pran aksyon rapid, sa ka minimize enterè ak penalite.

Anayze enfòmasyon yo. Si yon lèt se sou yon deklarasyon enpo ki chanje oswa yo korije, kontribyab la ta dwe analize enfòmasyon an epi konpare li ak deklarasyon orijinal la. Si kontribyab la dakò, li ta dwe fè nòt sou koreksyon yo sou kopi pèsonèl li nan deklarasyon enpo a epi kenbe li pou dosye l. Tipikman, yon kontribyab ap bezwen aji sèlman si li pa dakò ak enfòmasyon yo, si IRS mande pou plis enfòmasyon oswa si gen yon balans ki dwe.

Pran nenpòt aksyon yo mande, tankou fè yon peman. IRS ak ajans prive ki otorize pou kolekte dèt yo voye lèt pa lapòs. Kontribyab yo kapab tou wè kopi dijital kèk avi IRS lè yo konekte nan Kont Entènèt IRS yo a. IRS ofri plizyè opsyon (an anglè) pou ede kontribyab ki gen difikilte pou peye yon bòdwo enpo.

Reponn sèlman si yo mande w fè sa. Kontribyab yo pa bezwen reponn a yon avi sof si yo di yo pou yo fè sa. Anjeneral pa gen okenn nesesite pou rele IRS. Si yon kontribyab bezwen rele IRS, yo ta dwe itilize nimewo ki nan kwen anwo adwat avi a epi yo ta dwe gen yon kopi deklarasyon enpo yo a ak lèt la.

Fè IRS konnen ou konteste yon avi. Si yon kontribyab pa dakò ak IRS, yo ta dwe swiv enstriksyon ki nan avi a pou diskite sou sa avi a di. Kontribyab la ta dwe gen ladan enfòmasyon ak dokiman pou IRS analize lè y ap konsidere dispit la.

Kenbe lèt la oswa avi a pou dosye yo. Kontribyab yo ta dwe kenbe avi oswa lèt yo resevwa nan men IRS. Men sa yo enkli avi ajisteman lè IRS pran aksyon sou kont yon kontribyab. Kontribyab yo ta dwe kenbe dosye pandan twazan apati dat yo te ranpli deklarasyon enpo a.

Veye pou fwod

IRS pap janm kontakte yon kontribyab sou rezo sosyal oswa mesaj tèks. Premye kontak IRS anjeneral vini pa lapòs. Kontribyab ki pa sèten si yo dwe IRS lajan ka gade enfòmasyon sou kont enpo yo sou IRS.gov.

Plis enfomasyon:

Abòne nan konsèy fiskal IRS (an anglè)