Người đóng thuế nên làm gì nếu nhận được thư từ IRS

Mẹo thuế IRS 2024-45, ngày 6 tháng 5 năm 2024

IRS gửi thông báo và thư khi cần đặt câu hỏi về tờ khai thuế liên bang của người đóng thuế, cho họ biết về thay đổi đối với tài khoản của họ hoặc yêu cầu thanh toán. Đừng hoảng sợ nếu có gì đó được gửi qua thư từ IRS – họ sẵn sàng trợ giúp.

Khi người đóng thuế nhận được thư từ IRS, họ nên:

Đọc thư cẩn thận. Hầu hết các thư và thông báo của IRS đều về tờ khai thuế liên bang hoặc tài khoản thuế. Mỗi thông báo đề cập đến một vấn đề cụ thể và bao gồm mọi bước mà người đóng thuế cần thực hiện. Thông báo có thể đề cập đến những thay đổi đối với tài khoản của người đóng thuế, số thuế còn nợ, yêu cầu thanh toán hoặc một vấn đề cụ thể trên tờ khai thuế. Hành động kịp thời có thể giảm thiểu lãi suất và hình phạt bổ sung.

Xem lại thông tin. Nếu lá thư nói về tờ khai thuế đã được thay đổi hoặc sửa chữa, người đóng thuế nên xem lại thông tin và so sánh với tờ khai ban đầu. Nếu người đóng thuế đồng ý, họ nên ghi chú những chỉnh sửa vào bản sao cá nhân của tờ khai thuế của mình và lưu giữ vào hồ sơ. Thông thường, người đóng thuế sẽ chỉ cần hành động nếu họ không đồng ý với thông tin đó, nếu IRS yêu cầu thêm thông tin hoặc nếu họ có số tiền thiếu đến hạn.

Thực hiện mọi hành động được yêu cầu, bao gồm cả thực hiện thanh toán. IRS và các cơ quan thu nợ tư nhân được ủy quyền sẽ gửi thư qua đường bưu điện. Người đóng thuế cũng có thể xem bản sao điện tử của các thông báo IRS chọn lọc bằng cách đăng nhập vào Tài khoản trực tuyến IRS của họ. IRS đưa ra một số lựa chọn (tiếng Anh) để giúp người đóng thuế đang gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn thuế.

Chỉ hồi đáp nếu được hướng dẫn làm như vậy . Người đóng thuế không cần phải hồi đáp thông báo trừ khi được yêu cầu cụ thể làm như vậy. Thông thường không cần phải gọi IRS. Nếu người đóng thuế cần gọi cho IRS, họ nên sử dụng số ở góc trên bên phải của thông báo và có bản sao tờ khai thuế và thư của họ.

Hãy cho IRS biết về thông báo tranh chấp. Nếu người đóng thuế không đồng ý với IRS, họ nên làm theo hướng dẫn trong thông báo để tranh chấp về nội dung của thông báo. Người đóng thuế nên gửi kèm thông tin và tài liệu để IRS xem xét khi xem xét tranh chấp.

Hãy giữ lá thư hoặc thông báo đó để lưu vào hồ sơ của họ . Người đóng thuế nên lưu giữ các thông báo hoặc thư họ nhận được từ IRS. Chúng bao gồm các thông báo điều chỉnh khi IRS thực hiện hành động đối với tài khoản của người đóng thuế. Người đóng thuế nên lưu giữ hồ sơ trong ba năm kể từ ngày họ nộp tờ khai thuế.

Cảnh giác với những trò lừa đảo

IRS sẽ không bao giờ liên hệ với người đóng thuế bằng phương tiện truyền thông xã hội hoặc tin nhắn văn bản. Liên hệ đầu tiên từ IRS thường được gửi qua thư. Người đóng thuế không chắc chắn liệu họ có nợ IRS hay không có thể xem thông tin tài khoản thuế của họ trên IRS.gov.

Thêm thông tin:

Đăng ký nhận các Mẹo thuế của IRS (tiếng Anh)