Xác thực hồ sơ khai thuế đã nộp qua đường điện tử của quý vị

Nếu quý vị tự khai thuế cho bản thân và nộp qua đường điện tử thì quý vị phải ký tên và xác nhận hồ sơ khai thuế điện tử của mình bằng cách nhập Tổng thu nhập đã điều chỉnh (AGI) của năm trước hoặc mã PIN tự chọn của năm trước.

Việc sử dụng mã PIN khai thuế điện tử không còn là một lựa chọn. Nói chung, phần mềm thuế tự động nhập thông tin cho khách hàng cũ. Nếu quý vị đang sử dụng một sản phẩm phần mềm lần đầu tiên thì có thể phải tự nhập thông tin.

Có một số cách để tìm AGI năm trước của quý vị:

Phương pháp ưu tiên

Quý vị nên luôn giữ một bản sao tờ khai thuế của mình.

  • Trên tờ khai thuế năm 2018, AGI của quý vị nằm trên dòng 7 của Mẫu 1040.
  • Nếu quý vị đã sử dụng một người giúp khai thuế được trả tiền vào năm ngoái thì quý vị có thể nhận được bản sao của tờ khai thuế năm ngoái từ người đó.
  • Nếu quý vị đang sử dụng cùng một phần mềm khai thuế mà quý vị đã sử dụng năm ngoái thì phần mềm đó có thể sẽ có tờ khai thuế của năm trước để quý vị truy cập.
  • Nếu quý vị không sử dụng cùng một phần mềm khai thuế như năm ngoái thì quý vị có thể truy cập vào phần mềm của năm trước và xem bản sao điện tử tờ khai thuế năm trước của quý vị.
  • Nếu quý vị là người nộp hồ sơ lần đầu và trên 16 tuổi thì hãy nhập số 0 vào AGI của quý vị.
  • Nếu quý vị có Mã PIN Bảo vệ Danh tính (IP PIN) (thông qua CP01A hoặc Công cụ Nhận một mã IP PIN) thì quý vị nên nhập mã đó khi được nhắc bởi phần mềm. Mã này sẽ giúp xác minh danh tính của quý vị. Bắt đầu từ giữa tháng 1 năm 2020, quý vị có thể chọn tham gia chương trình IP PIN thông qua công cụ trực tuyến nếu trước đó quý vị đã nộp hồ sơ khai thuế từ một trong 20 địa điểm: Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Georgia, Florida, Illinois, Maryland, Michigan, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, Texas và Washington.

Phương pháp thay thế

Nếu quý vị không có bản sao tờ khai thuế của mình thì có thể sử dụng công cụ tự trợ giúp Nhận bản ghi để lấy một Bản ghi Hồ sơ Khai thuế cho thấy AGI của quý vị.

  • Xin sử dụng Nhận bản ghi thuế trực tuyến để xem AGI của quý vị ngay lập tức. Quý vị phải vượt qua quy trình Truy cập An toàn (tiếng Anh) để xác minh danh tính. Hãy chọn Bản ghi tờ khai thuếchỉ sử dụng mục nhập dòng "Adjusted Gross Income" (Tổng thu nhập đã điều chỉnh).
  • Dùng công cụ Nhận bản ghi qua thư hoặc gọi số 800-908-9946 nếu quý vị không thể vượt qua bước Truy cập An toàn (tiếng Anh) và cần yêu cầu một Bản ghi Hồ sơ Khai thuế. Xin chờ 5 đến 10 ngày để có bản ghi này. Chỉ sử dụng mục nhập dòng "Adjusted Gross Income" (Tổng thu nhập đã điều chỉnh).