Xác Minh Tờ Khai Thuế Điện Tử Của Quý Vị

Nếu quý vị tự khai thuế cho bản thân và nộp bản điện tử thì quý vị phải ký tên và xác minh tờ khai thuế điện tử của mình bằng cách nhập Tổng Thu Nhập Được Điều Chỉnh (AGI) của năm trước hoặc mã PIN Tự Chọn của năm trước.

Nói chung, phần mềm thuế tự động nhập thông tin cho khách hàng đã sử dụng trước đây. Nếu quý vị đang sử dụng một sản phẩm phần mềm lần đầu tiên thì có thể phải tự nhập thông tin.

Có một số cách để tìm AGI năm trước của quý vị:

Phương Pháp Ưa Chuộng

Quý vị nên luôn giữ một bản sao tờ khai thuế của mình.

  • Trên tờ khai thuế năm 2021, AGI của quý vị nằm trên dòng 11 của Mẫu 1040.
    • Đối với những người đang chờ xử lý tờ khai thuế năm 2021, hãy nhập $0 (không đô la) cho AGI của năm ngoái để đảm bảo IRS chấp nhận tờ khai thuế năm 2022 để xử lý.
  • Nếu quý vị đã sử dụng một người khai thuế được trả tiền vào năm ngoái thì quý vị có thể nhận được bản sao của tờ khai thuế năm ngoái từ người đó.
  • Nếu quý vị đang sử dụng cùng một phần mềm khai thuế mà quý vị đã sử dụng năm ngoái thì phần mềm đó có thể sẽ có tờ khai thuế của năm trước để quý vị truy cập.
  • Nếu quý vị không sử dụng cùng một phần mềm khai thuế như năm ngoái thì quý vị có thể truy cập vào phần mềm của năm trước và xem bản sao điện tử tờ khai thuế năm trước của quý vị.
  • Nếu quý vị là người nộp hồ sơ lần đầu và trên 16 tuổi thì hãy nhập số 0 vào AGI của quý vị.
  • Nếu quý vị có Mã PIN Bảo Vệ Danh Tính (IP PIN) (thông qua CP01A hoặc Công Cụ Nhận Một Mã IP PIN) thì quý vị nên nhập mã đó khi phần mềm yêu cầu. Mã này sẽ giúp xác minh danh tính của quý vị thay vì AGI của năm trước hoặc Mã PIN Tự Chọn của năm trước. Quý vị có thể chọn tham gia chương trình IP PIN thông qua công cụ trực tuyến.

Phương Pháp Thay Thế

Nếu quý vị không có bản sao tờ khai thuế của mình thì có thể tìm AGI bằng cách sử dụng công cụ tự phục vụ của IRS.

  • Sử dụng tài khoản trực tuyến của quý vị để xem ngay lập tức AGI của quý vị trên vấu "Tax Records" (Hồ Sơ Thuế). Nếu quý vị là người dùng mới, hãy chuẩn bị sẵn sàng thẻ nhận dạng có ảnh của quý vị.
  • Dùng công cụ Nhận Bản Ghi Qua Thư.  Quý vị cũng có thể yêu cầu bản ghi qua đường bưu điện bằng cách gọi cho dịch vụ hỗ trợ về bản ghi qua điện thoại tự động của chúng tôi theo số 800-908-9946. Xin chờ 5 đến 10 ngày để nhận được.