Filing Season Statistics for Week Ending April 19, 2019

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2019 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 4/20/2018 and 4/19/2019

Individual Income Tax Returns:   

2018

2019

% Change

Total Returns Received  136,919,000 137,233,000 0.2
Total Returns Processed   130,477,000 130,775,000 0.2

 

 

 

 

E-filing Receipts:

     
TOTAL              124,515,000 126,264,000 1.4
Tax Professionals  70,983,000 70,476,000 -0.7
Self-prepared   53,532,000 55,788,000 4.2

 

 

 

 

Web Usage:

     
Visits to IRS.gov  386,895,000 421,514,000 8.9
       

Total Refunds:

     
Number  95,434,000 95,737,000 0.3
Amount  $265.326 Billion  $260.919 Billion -1.7
Average refund  $2,780 $2,725 -2.0
       

Direct Deposit Refunds: 

     
Number  80,491,000 83,249,000 3.4
Amount  $236.851 Billion  $238.381 Billion  0.6
Average refund  $2,943 $2,863 -2.7