Filing Season Statistics for Week Ending April 26, 2019

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2019 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 4/27/2018 and 4/26/2019

Individual Income Tax Returns:   

2018

2019

% Change

Total Returns Received  139,903,000 139,364,000 -0.4
Total Returns Processed   132,550,000 132,763,000 0.2

 

 

 

 

E-filing Receipts:

     
TOTAL              125,161,000 126,961,000 1.4
Tax Professionals  71,425,000 70,969,000 -0.6
Self-prepared   53,736,000 55,992,000 4.2

 

 

 

 

Web Usage:

     
Visits to IRS.gov  399,502,000 433,675,000 8.6
       

Total Refunds:

     
Number  99,511,000 98,952,000 -0.6
Amount  $275.726 Billion  $270.001 Billion -2.1
Average refund  $2,771 $2,729 -1.5
       

Direct Deposit Refunds: 

     
Number  83,458,000 85,456,000 2.4
Amount  $244.685 Billion  $244.805 Billion  0.0
Average refund  $2,932 $2,865 -2.3