Filing Season Statistics for Week Ending February 1, 2019

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2019 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 02/02/2018 and 02/01/2019
 

Individual Income Tax Returns:   

2018

2019

% Change

Total Returns Received  18,302,000 16,035,000 -12.4
Total Returns Processed   17,931,000 13,306,000 -25.8

 

 

 

 

E-filing Receipts:

     
TOTAL              17,518,000 15,222,000 -13.1
Tax Professionals  6,744,000  5,440,000 -19.3
Self-prepared   10,774,000 9,782,000 -9.2

 

 

 

 

Web Usage:

     
Visits to IRS.gov  74,401,000 66,310,000 -10.9
       

Total Refunds:

     
Number  6,171,000 4,672,000 -24.3
Amount  $12.560  Billion  $8.713  Billion  -30.6
Average refund  $2,035 $1,865 -8.4
       

Direct Deposit Refunds: 

     
Number  5,860,000 4,476,000 -23.6
Amount  $12.213  Billion  $8.510  Billion  -30.3
Average refund  $2,084 $1,901 -8.8