Filing Season Statistics for Week Ending February 19, 2021

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2021 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 2/21/2020 (day 26 of 2020 Filing Season)
AND 2/19/2021 (day 8 of 2021 Filing Season)

Individual Income Tax Returns: 2020 2021 % Change
Total Returns Received 49,888,000 34,693,000 -30.5
Total Returns Processed 48,052,000 29,832,000 -37.9
       
E-filing Receipts:      
TOTAL           48,012,000 33,615,000 -30.0
Tax Professionals 21,261,000 12,813,000 -39.7
Self-prepared 26,751,000 20,802,000 -22.2
       
Web Usage:      
Visits to IRS.gov 242,330,000 425,806,000 75.7
       
Total Refunds:      
Number 37,454,000 16,576,000 -55.7
Amount $117.060 Billion $47.736 Billion -59.2
Average refund $3,125 $2,880 -7.8
 
Direct Deposit Refunds:      
Number 35,422,000 16,027,000 -54.8
Amount $113.366 Billion $46.793 Billion -58.7
Average refund $3,200 $2,920 -8.8