Filing Season Statistics for Week Ending February 28, 2020

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2020 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 3/1/2019 and 2/28/2020

 

Individual Income Tax Returns: 2019 2020 % Change
Total Returns Received 59,223,000 59,305,000 0.1
Total Returns Processed 56,875,000 57,085,000 0.4
       
E-filing Receipts:      
TOTAL           56,494,000 56,736,000 0.4
Tax Professionals 27,017,000 26,410,000 -2.2
Self-prepared 29,477,000 30,326,000 2.9
       
Web Usage:      
Visits to IRS.gov 272,602,000 291,906,000 7.1
       
Total Refunds:      
Number 46,416,000 45,552,000 -1.9
Amount $142.395 Billion $139.593 Billion -2.0
Average refund $3,068 $3,064 -0.1
 
Direct Deposit Refunds:      
Number 43,241,000 42,636,000 -1.4
Amount $136.601 Billion $134.202 Billion -1.8
Average refund $3,159 $3,148 -0.3