Filing season statistics for week ending January 31, 2020

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2020 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 2/01/2019 and 1/31/2020

Description 2019 2020 % change
Individual income tax returns:      
Total returns received 16,035,000 15,777,000 -1.6
Total returns processed 13,306,000 12,943,000 -2.7
E-filing receipts:      
TOTAL           15,222,000 15,123,000 -0.7
Tax professionals 5,440,000 5,236,000 -3.8
Self-prepared 9,782,000 9,887,000 1.1
Web usage:      
Visits to IRS.gov 66,310,000 68,097,000 2.7
Total refunds:      
Number 4,672,000 4,299,000 -8.0
Amount $8.713 Billion $8.036 Billion -7.8
Average refund $1,865 $1,869 0.2
Direct deposit refunds:      
Number 4,476,000 4,100,000 -8.4
Amount $8.510 Billion $7.852 Billion -7.7
Average refund $1,901 $1,915 0.7