Filing Season Statistics for Week Ending March 13, 2020

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2020 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 3/15/2019 and 3/13/2020

Individual Income Tax Returns: 2019 2020 % Change
Total Returns Received 75,881,000 76,191,000 0.4
Total Returns Processed 73,528,000 73,497,000 0.0
       
E-filing Receipts:      
TOTAL            71,815,000 72,309,000 0.7
Tax Professionals 36,868,000 36,336,000 -1.4
Self-prepared 34,947,000 35,973,000 2.9
       
Web Usage:      
Visits to IRS.gov 320,712,000 345,662,000 7.8
       
Total Refunds:      
Number 59,916,000 59,235,000 -1.1
Amount $177.191 Billion $176.086 Billion -0.6
Average refund $2,957 $2,973 0.5
 
Direct Deposit Refunds:      
Number 54,683,000 51,456,000 -5.9
Amount $167.631 Billion $159.791 Billion -4.7
Average refund $3,065 $3,105 1.3